HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

unfair behavior of gampola division school principal  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

pßf;a fyd|o n,kak
YsIHdjkag ldurhg tkak lsh,d
oeßhka ism.;a úÿy,am;s udrejlska fIama fj,d

.ïfmd, wOHdmk l,dmhg wh;a .. by< fldarf,a msysá m%isoaO mdi,l YsIHdjkaf.a pß;h msßla‌iSu i|yd ldurhlg f.k f.dia‌ Tjqka ism je<| .;a úÿy,am;sjrhd .ïfmd, l,dmfhka msg l,dmhlg udre lr yeÍug .ïfmd, l,dm wOHdmk wOHla‍I wdkkao fma%uisß
uy;d lghq;= fhdod we;'

fuu mdi, ;=< úÿy,am;sjrhd yd Tyqf.a ìß|o fiajh fldg we;s w;r weho mdif,ka udrelr hEùug mshjr f.k we;'
fuu úÿy,am;sjrhd mdif,a 8 jir 9 jir yd 11 jir mx;sj, bf.kqu ,enQ YsIHdjka jßka jr fuu ldurhg f.k f.dia‌ ism je<|f.k we;' thska tu YsIHdjkaf.ka isjq fokl= mdif,a ys;j;a .=rejßhka yg fï nj mjid we;'

ta wkqj .=rejreka úiska fuu isoaêh .ïfmd, l,dm wOHdmk wOHla‍Ijrhdg meñKs,s fldg we;'

l,dm wOHdmk wOHla‍Ijrhd we;=¿ lKa‌vdhula‌ mdi,g f.dia‌ mÍla‌IK mj;ajd we;s w;r tys§ úÿy,am;sjrhd mjid we;af;a fuu YsIHdjkaf.a pß;h fyd|o keoao lshd n,kak tfia isÿ l< njhs'

mdif,a YsIHdjkaf.a úkh yd pß;h ne,Sug fjk;a l%u ;sìh§ ldurhlg f.k f.dia‌ msßñ whl= fujeks my;a l%shdjla‌ isÿ lsÍu nrm;< jrola‌ nj tu lKa‌vdhu mjid we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter