HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

The world's 'poorest' president  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ckm;sOqrfhka iuq.kakd f,dj ÿmam;au ckdêm;sjrhd 
Wre.=fõ rdcHhg wÆ;ska f;aÍ m;a jQ ckdêm;sjrhd Èjqreï § ish ;k;=f¾ jev wdrïN lr ;sfí' kuq;a trg ck;djf.a jeä wjOdkhla fhduq ù we;af;a ckdêm;s OQr ld,h ksud lrk ysgmq ckm;s fydfia uqysld fj;ghs'

ysgmq .ß,a,d igka lrejl= jk fydfia uqysld f,dj m;, jQfha
merKs fudag¾ r:hla mojdf.k .uka ìuka hk" f.dú me,l Ôj;a jk" ll=,a ;=fka nÆ iqr;f,l= ysñ" idudkH Èú fmfj;la .; lrk ckdêm;sjrfhl= f,isks'
f,dalfha ÿmam;a u ckdêm;sjrhd f,i ye¢kafjk fydfia uqysld rg md,kh lf<a ish ìß|g wh;a f.dúmf<a msysá l=vd ksjfia isáñka'

ck;d leue;a; ;ju;a fkdwvqj mej;sh;a fojeks j;djg ;rÛ lrkakg Tyqg Wre.=fõ jHjia:dfjka bvla wjirhla ke;'tfyhska jHjia:djg .re fldg ckdêm;s moúh Ndr §ug Tyq ;SrKh lf<ah'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter