HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Singapore founder Lee Kuan Yew dies at 91  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

isx.mamQrefõ ks¾ud;D ,S lajdka hQ iuq.kS


kQ;k isx.mamQrefõ ks¾ud;D yd trg m<uq w.%dud;Hjrhd jQ ,S lajdka hQ wo w¨hu wNdjm%dma; úh'
Tyq wNdjm%dma; jk úg 91 jeks úfha miq úh'

isx.mamQre w.%dud;H ld¾hd,h ksfõokh lf<a" trg fõ,dfjka wo w¨hu 3'18g isx.mamQre uy frdayf,a§
ish ks¾ud;Djrhd wNdjm%dma; jQ nj h'
,S lajdka hQ i;s lsysmhla widOH ;;a;ajfhka frday,a.;j isáfha h'
jir 31la mqrd isx.mamQrefõ w.%dud;H Oqrh oerE ,S lajdka hQ l=vd jrdh k.rhlaj mej;s isx.mamQrej biqreu;a f.da,Sh fjf<| uQ,ia:dkhla njg m;a lsÍfï mqfrda.dñhd f,i ie,flhs'
Bg wu;rj isx.mamQrej ì%;dkH fhka ksoyi ,eîu fukau u uef,aishdfjka fjkaùu isÿ jQfõo Tyqf.a uQ,sl;ajfhka ùu úfYaI;ajhls'
fï w;r ksfõokhla ksl=;a lrk tlai;a cd;Skaf.a uy f,alï nexlS uQka isx.mamQrefõ mqfrda.dó kdhlhdf.a wNdjh iïnkaOfhka ish fYdalh m< lr ;sfí'
wod< fYdal m‚jqvfha oelafjkafka" ,S lajdka hQ i;= foaYmd,k {dkh yd fYaIaG kdhl;ajh fya;=fjka f,dj mqrd f.!rjhg md;% jQ njh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter