HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

RAW not government conspired against me  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ngysr ryia T;a;= fiajd
wdKavq fmr<shg iïnkaOhs


bkaÈhdfõ frda T;a;= fiajdj weußldkq iS' whs' ta' ixúOdkh yd n%s;dkH tï' whs' 6 T;a;= fiajdj tla‌j miq.sh ckdêm;sjrKfha§ ;ud mrdch lrkakg l=uka;%Kh l< nj;a" tfia jqjo bka§h w.ue;s kf¾kao% fudaÈ fyda bka§h rch Bg iïnkaO ke;s nj;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d bkaÈhdfõ yskaÿ
mqj;am;lg m%ldY lr ;sfí'
fld<U isá frda ixúOdk ksfhdað;hd bj;a lrk f,i ud bkaÈhdfjka b,a,d isáhd' Tjqka th l<d' ta;a ta ckdêm;sjrKh wdikakfha' t;fldg m%udo jeähs hEhs uyskao rdcmla‍I uy;d mjid ;sfí'

zzfuh wdrïN ù we;af;a jir follg fmr isghs' Ökh iu. Y%S ,xldj in|;d meje;aùu .ek bkaÈhdj jerÈhg ys;=jd' talhs ud bj;a lrkak frda ixúOdkh lghq;= lf<aZZ uyskao rdcmla‍I uy;d mejeiSh'

h<s;a foaYmd,khg tkafka oehs yskaÿ mqj;am; úuiQ úg Bg iDcq ms<s;=rla‌ fkdÿka ysgmq ckdêm;sjrhd kj rch ;u mjqf,a whg yd ;u i.hkag tfrysj kvq mjrñka isák nj;a Tjqka tfia fkdl<d kï ;u iydh kj rchg ,nd fokakg bv ;snQ nj mejiSh'

Tjqka wmg úreoaOj mÍla‍IK mj;ajk nj lshkjd' ysf¾ odk nj lshkjd' idla‍Is mjd ke;sj úfoaY .uka n,m;% wfydais lr,d' fï ;;a;ajh ;=< foaYmd,kfhka úY%du hkak;a neye' oeka uu úfõl .kakjd' ud úY%du .kakd nj lssis úfgl ud mjid keye''' uyskao rdcmla‍I uy;d jeäÿrg;a mjid ;sfí'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter