HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Rajitha promises to support Mahinda  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Y%S ,'ks'm' w.ue;s wfmalaIl uyskao kï ud Bg tl.hs & weue;s rdð;


ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s wfmalaIl f,i kï lsÍug Y%S ,xld ksoyia mlaIh ;SrKh l<fyd;a ;ud Bg tlÛj lghq;= lrk nj leìkÜ m%ldYl weue;s rdð; fiakdr;ak uy;d mejiSh'

uyskao rdcmlaI uy;d ;udf.a fyd| ñ;%hl= hEhso" Tyqj úkdY lf<a mjqf,a
Woúh úiska njo weue;sjrhd lSh'rdcmlaI uy;dj ue;sjrKfhka miqjo yuqjQ nj;a b;d iqyoj l;dny l< nj;a
miq.sh Èkl ;u ìß| iu.o ta uy;d iqyoj ÿrl:kfhka l;dl< nj;a Tyq iu. lsisÿ fm!oa.,sl wukdmhla ;udg ke;s nj;a rdð; fiakdr;ak uy;d lSh'

bl=;a wdKavq iufha§o fndfyda ;Skaÿ ;SrK .ekSfï§ ;ud y~ ke.+ nj;a we;eï úg ;u y~g lka§ jerÈ ;Skaÿ kej;ajQ nj;a lshd isáfhah'

tfy;a fld;rï ys;j;alï ;snqKo bl=;a iufha Tyqg fyda mjqf,a Woúhg t,a, ù we;s fpdaokdj,ska fírd .ekSug lsisúgl ;ud ueÈy;a fkdjk njo weue;sjrhd lshd isáfhah'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter