HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

National Government Establish from Sunday ?  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

cd;sl wdKavqj
fyg 22 bßod

msysgqjk njg ks, fkdjk wdrxÑ


fï Èkj, foaYmd,k lafIa;%fha wdkafoda,kd;aul ud;Dldjla njg m;aj ;sfnk cd;sl wdKavq fhdackdj fï jkúg blaukaù we;s nj ;;=o;a wdrxÑ jd¾;d lrkjd' ta wkqj Bfha 20 isl=rdod iji ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d yd w.ue;s rks,a úl%uisxy w;r mej;s yÈis
idlÉPdjlska miqj Y%S ,xld ksoyia mlaIfhao iyNd.s;ajfhka cd;sl wdKavqjla fyg 23 bßod
Èkfha§ msysgqùug
;SrKh lr we;ehs ks, fkdjk wdrxÑhla me;sr ;sfnkjd'
fï wkqj Y%S,ksmhg leìkÜ weu;s OQr 15la o" ksfhdacH weu;s OQr 15la o ,nd §ug kshñ; njo jeäÿrg;a lshejqKd'

weu;sjreka iy ksfhdacH weu;sjreka bßod ckm;s bÈßfha Èjqreï fokq we;s nj;a rdcH weu;sjre 10 fofkl=o bÈßhg m;a lsÍug kshñ; njo jd¾;d jkjd'

cd;sl wdKavqfõ m<uq leìkÜ iaùu tcdm Y%s,ksm tl;=fjka ,nk i÷od"tkï ud¾;= 23 meje;afjkq we;s nj tu wdrxÑ jeäÿrg;a fmkajd fokjd'
fï ldrKdj isÿjqjfyd;a ta wkqj leìkÜ uKav,h weu;sjre 27 isg 42 olajd by< hkq we;'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter