HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

National Government : Coming Soon  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

cd;sl wdKavqj wo fygu
Y%S,ksmhg kj weu;slx

fï Èkj, mj;akd le<ô,s iys; foaYmd,k jd;djrKh ;=< fmr<sldr fjkialï ilau bÈß Èk lsysmh ;=< isoaOùug kshñ;h' ta wkqj oYl .Kkdjlg miq ,xldfõ cd;sl wdKavqjla u.ska rg md,kh lsÍfï iïm%odhla we;sùu úfYaI fjkialuls'
tu cd;sl wdKavqj tcdm&Y%S,ksm yjq,a wdKavqjla jk w;r tys weu;sjreka f,i
tu mlaI foflysu msßia lghq;= lrkq we;'


fuu fjkialu ms<sn| ckm;s ffu;%smd,f.a m%Odk;ajfhka Bfha iajQ Y%S,ksm uOHu ldrl iNdfõ§ ;SrKhla .;a w;r cd;sl wdKavq fhdackdj tia'î' Èidkdhl isÿ lrk ,ÿj th iaÒr lf<a frðfkda,aâ l=f¾h' thg ish,a,ka leu;s jqj;a ysgmq weu;s l=udr fj,a.u muKla wlue;s nj lshd we;'
cd;sl wdkavqfõ Y%S,ksmhg ,efnk weu;slï m%udKh .ek ;ju wjika ;Skaÿjla ke;s w;r miq.shodlshejqfka tu .Kk 15 la fyda 17 la úh yels njls'

fuu cd;sl wdKavq fhdackdj l%shd;aul lsÍu i|yd iqis,a"ksu,a yd wkqr hk Y%S,ksm fcHIaGhska ckm;s ffu;%Sf.a m%Odk;ajh ork lñgqjlg jev mejreK w;r Tjqka blauKska ta iïnkaOj wjYH mshjr .kq we;'

fï w;r Bfha mej;s leìkÜ m%ldYl udOH yuqfõ§ weu;s rdð; lshd isáfha Èk ishfha fmdfrdkaÿ ish,a, bgq lr ñi kj rch uyue;sjrKhg hkafka ke;s njls' ta wkqj kj ue;sjrK l%uhla tlajru ia:dms; lsÍug wmyiq m%dfhda.sl .eg¨jla u;=ù ;sfnk ksid uyue;sjrKho l,aoud we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter