HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Kim Kardashian  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

ird.S lsï Èklg 15 j;djla r;s fl<sfha

fyd,sjqvfha irdÛS ks<shka w;r by<ska jecfUk pß;hla jk lsï lvEIshka ms<sn|j fï jk úg wuq;=u wdldrfha mqj;la jd¾;d jkjd' óg fmro weh ksrej;aj PdhdrEm j,g fmkS isàu ksidfjka f,dj mqrd
l;dnyg ,lajqKd'fï jk úg jd¾;d jk f;dr;=re wkqj weh udOH idlÉPdjl m%isoaêfha m%ldY fldg we;af;a ieñhd iuÛska Èklg 15 j;djla ,sx.slj tlajk njhs' weh fï jk úg fojk jrg;a  .eìkshla ùu i|yd fuu l%shdj isÿlrk njg weh jeäÿrg;a mjid ;sfnkjd'

wehg fuf,i Wmfoia § we;af;a ffjoHjreka úiska jk w;r tfia isÿlsÍug .eg¿jla fkdjk njgo Tjqka mjid ;sfnkjd'

flfia kuq;a fï ms<sn| úúO fjí wvú Tiafia wi;H f;dr;=re jd¾;d lr ;snQ w;r Tjqka mjid ;snqfKa lsï Èklg 500j;djla ieñhd iuÛ ,sx.slj tlajk njhs' kuq;a ffjoHjreka mjid we;af;a Èklg 500 j;djla ,sx.slj tlaùu iqÿiq fkdjk njhs'

weh .eí .ekSu fuf,i m%udo ù we;af;a lsï úiska isÿlrf.k we;s ma,diaála ie;alï ksidfjka nj;a ffjoHjre jeäÿrg;a mjid ;sfnkjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter