HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

Tima ojig filaia lf,d;a fudlo fjkafka


,ska.slj mßk; jhi wjq50g wvq ´kEu ldka;djlg uilg jrla isÿqjk l%shdoduhls Tima ùu'fuu ÿklSmh ;=, fndfydaa úg ldka;djka ;u iylrejdf.ka wE;a ù isáhs'úfYaYfhka ;reKshka'ukao fuh uola
fõokdldÍ fukau wmsßisÿ" ,eÊcd iy.; fohla nj Tjqka is;kd neúks'kuq;a th tfi fkdfõ'

tfukau fuu ld,‍hg .eyekKq msßñ fNaohlska f;drj we;sõk .egÆjls  Tima Èkhka yS § ,ska.slo tla ùu iqÿiqo keoao hkak'we;a;gu fuh .egÆjla lr.; hq;a;la fkdfõ'fuh l, yels l, hq;= fohla'tfukau Tima Èk j, ,ska.slj tla ùu jdis iy.; fohla' úfYaYfhka ldka;d md¾Yjhg'   Tima ùu ksid we;sjk YdÍßl fõokdldÍ nj ,ska.slj tla ùu ksid fu Èkg Tjqkag ú§ug isÿjkafka ke;'ukao filaia  hkq iajNdúl fõokd kdYlhls'

tfukau fuu ld,h ;=, ,ska.slj tla ùfuka wksis .eí .ekSfï yelshdj b;du wjuh'fya;=j Tima wjêfhaÈ .¾NdYh ;=, äïN mj;skafka ikafiapkhg kqiqÿiq úhm;a wjêfha fyda b;du ,má wjêfha h'

tfiau fu wjêh jkúg YÍrh ;=, ,ska. fydafudak l%shdldß;ajh b;d hym;a neúka flá ld,hlska ldka;djka ;Dma;shg m;a fõ'tkï short & sweet l%shdj,shls'

fuf;la l,a fmïj;=kag"ieñhkag .egÆjla j ;snQ fmïj;shf.a"ìßof.a Tima ùu bÈßhg .egÆjla fkdfõú' myiqfjka sexlrkak fydou ld,h fuhhs Tng isf;aú'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter