HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Health for Life  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

.=o ud¾.fhka msgjk jd;fhka f,v y÷kd .kakg mq¿jka


kj ;dlaIKfha ksmehqï iu. f,v frda. j,g tfrysj igka lsÍfï yelshdj Èfkka Èk by, hñka mj;S' fï kj ksIamdok úfgl is;d .kakg neß ;rï mqÿudldrh'

.=o ud¾.fhka msg jk jdhqj frda. .Kkdjla y÷kd.ekSfï fyd| l%uhla nj ´iag%ේ,shdfõ frdah,a fu,an¾ka
fglafkdf,dð wdh;kfha úoHd{hka msßila fidhdf.k we;'
wdydr Ô¾Kfha w;=re M,hla f,i ksmofjk jd;h mÍlaId lsÍfuka uynvjef,a ms<sld" nvjef,a fõokdldÍ ;;a;ajh" ksrdydrj isàu ksid we;s jk ms<sld wd>d;h" yDohdndO" wd;rhsáia" úhm;aùu yd yskafkdakaudoh jeks frda. y÷kd.; yels nj Tjqyq mji;s'

Ô¾K moaO;sfha wdydr ì| fy<k nelaàßhd msg lrk jdhq j¾.j,ska tlla jkafka yhsv%cka i,a*hsâh' tys m%udKh yd .kaOh uksk ixfõolhla uÛska frda. ks¾Kh isÿ lef¾'

óg iu.dój Wor frda. y÷kd.ekSug iu;a fnfy;a lr,lao úoHd{hska ksmojd we;' ñ,sógr 10 la muK jk fï lr, .s,oeuq úg th isrefrka msg ùug fmr Worh wNHka;rfha we;s o;a; cx.u ÿrl:khg ,nd fohs'

fï uÛska frda. y÷kd .ekSug wu;rj wdydr Ô¾Kfha ld¾hlaIu;dj ms<sn|j o f;dr;=re oek.; yelsh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter