HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Funny Story  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

isßfiakf.a London fidñ l;d

wm l=vd l, wfma f.for isg Cargills fldïmekshg jevg .sh udud flfkl= isyshg kef.kafka ckm;s isßfiak London f.dia ,xldjg imeñksj l, fidñ l;dj weiSfuks'

ug jdikdj ,enqKd uy ðk tlal meh Nd.hla ú;r l;d lrkak' uu mqÿu jqKd uy ðkg ,xldj ms<sn| ;sfnk u;lh iy wo ;sfnk foaYmd,k ;;a;ajh ms<sn| t;=ñhg ;sfnk wjfndaOh
ms<sn|j' n%s;dkHh uy ðk t;=ñh ug l;d lf<a wf;a fïia .,j,d'

n%s;dkHh w.ue;sjrhd yuqjqKd' ;uqkakdkafia,d olskak we;sfka n%s;dkHhka w.ue;s fâúâ leurka udj ms<s.;af;a fldfyduo lsh,d' ks, ksjfika t<shg weú,a,d uf.a ld¾ tfla fodr wßkfldg t;ekg weú,a,d ug w;g w; §,d udj tlalf.k .sfha'” ^ ffu;%Smd,  isßfiak Y%s,ksm uka;%Sjreka wu;ñka" Èjhsk" 18 ud¾;= 2015&
wfma udud f.for weú;a lshkafk;a Tjeksu yrla l;dh' wo Gordon uy;a;hd uf.a msgg ;Ügq lr,u l;d flrej” lshkafka rgla rdÊhla ,enqjd f,igh' Gordon f.a myi ,enQ msg" wfma udud fndfyda l,la wkah myila fkd,ndu ;nkakg we;s j. kï ug fndfyda fia úYajdi l, yelalls'

iïm%odhdkql+, ðk úiska rdÊh kdfhl=g lrk isß; iy n%s;dkHfha w.ue;s iqoaod úiska" ,xldfõ wd§ jdiS ^je§& ck;dj;a iqyoj lrk fmdÿ wdpdrYS,;ajh" rgla rdcHhla ,enqfjl= f,i isßfiak Wkakefya ish wdorKsh wfòksh jk chka;s mqIam l=udßg" ksÈ ihkfha fydr ryfia mejiqjdg wfma lsisu úfrdaOhla fkdue;'

kuq;a ish jy,a §k;ajh" wêrdÊhjdÈ úfrdaë ksoyia ukila mqrjeishkag wdfrdamKh lrkakg mqfrda.dó jQ Y%s ,xld ksoyia mlaIfha uka;%Sjrekag uy;a wdvïnrfhlska mejiSu kï fÄohls!

biafldaf,a my mdia fkdjQ wfma udud Gordon f.a myi ,enqfõ 1948 g fmrd;=jh' udud yf;a mka;shg .shd kï Tjeks l;d fkdlshkq we;! isßfiak Wkakefya wfma ckdêm;s fjkafka ,xldj ksoyi ,n, wjqreÿ yeg y;lg miqjh' uqkakefy rks,a iud.uhg .shdg miafia ys;ka bkafka wms wjqreÿ 200 hlg wdmiaig hd hq;= lshd,hs' ta lshkafka wfma ksoyi ke;s jqkq 1815 gh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter