HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Five-year-old Boy Is Lifted 60ft Into The Air After Getting Tangled In A KITE At Vietnamese Festival Before Falling To His Death  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

irex.,fha kQf,a meg,S by< wyig .sh orefjl=g w;ajQ fidapkSh brKu

m%udKfhka w;s úYd, irex.,hl kQ,l meg,S l=vd orefjla by< wyig we§ f.dia ìug jeà ñh.sh mqj;la úhÜkdufhka jd¾;d fõ' fuu orejd yd ;j;a msßila irex.,a heùu i|yd msÜgkshla jeks ia:dkhlg f.dia we;s w;r tys§ wyig kxjd we;af;a m%udKfhka úYd,
irex.,a fõ'

tlajru irex.,hl kQ,la th by<g hejQ mqoa.,hd w;ska .s,s.S f.dia wod, orejdf.a mdofha meg,S we;' tu wjia:dfõ yeuQ oeä iq<Û fya;=fjka orejdo irex.,h iuÛska by< wyig we§ f.dia we;s w;r Tyq th je<elaùug oeä W;aidyhla ord we;'
wjg isá msßig lrlshd.; fkdyels ù we;s w;r fuf,i wä 65la muK by<g .sh orejd miqj kQ, ll=f,ka bj;aùu fya;=fjka ìug m;s; ù we;' flfia kuq;a Tyqj w,a,d .ekSug lsisfjl= iu;a ù fkdue;s w;r frday,g f.khk úg;a Tyq Ôú;fhka iuqf.k we;'

fuu orejdf.a jhi wjqreÿ 5la muK jk nj;a jeäÿrg;a jd¾;d fõ' fuu irex.,aj, úYd,;ajh wkqj th .=jkg hdfï§ jevqKq mqoa.,fhl= mjd by<g tiùfï yelshdjla we;s njgo jd¾;d fõ'


 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter