HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Firm stance not to allow Rajapaksa’s return  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uyskaog
h<s bv fkdfok ia:djrhla


tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha we;eï md¾Yajlrejka l=uk W;aidyhla .;a;o j¾;udkfha Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha n,h ysñlrf.k isák fcHIaG kdhlhka uyskao rdcmlaI uy;d kej; n,hg f.k taug ;on, f,i úreoaO ia:djrhl isák neúka t<efUk uy ue;sjrKfha§ Tyqg w.ue;s wfmalaIl;ajh ,eîu lsisfia;a isÿ fkdjk nj Y‍%S,ksmfha wNHka;r wdrxÑ ud¾.j,ska
jd¾;d fõ'

flfia fj;;a mlaIfha n,dfmdfrd;a;=j w.ue;s wfmalaIlhl= kï fkdlr ue;sjrKhg hEu njo oek.kakg ;sfí'

úu,ag yd .ïukams,g úfrdaOhla &

úu,a ùrjxY yd Woh .ïukams, jeks rdcmlaIjd§ka Y‍%S,ksmh iu. tlaj ;r. lsÍu .eko mlaIfha fcHIaG kdhlhkaf.a n,j;a úfrdaOh m<ù we;s neúka tys m‍%;sM,hla f,i ùrjxY yd .ïukams, jeks whg uy ue;sjrKh i|yd ikaOdkfha kdufhdackd ,eîu ieliys; njo fï iïnkaOfhka l< úuiSul§ Y‍%S,ksmfha fcHIaG m‍%ldYlfhla mejiSh'uyskao fjkqfjka fmkS isák msßi ta yryd ck;d wdl¾IKh ,nd.ksñka ikaOdkfha Èia;‍%sla ,ehsia;=j, jeä Pkao ,nd.ekSu thg fya;=j njo tu m‍%ldYlhd mejiSh'

zuyskao rdcmlaI uy;d Y‍%S,ksmh iu. ;r. l<fyd;a ,eîug ;sfnk Pkao mjd wvqúh yelshs' wfkla w;g Tyqf.a md¾Yajh fjku ;r. l<fyd;a tho mlaIhg wjdishla úh yelshsZ Tyq lSfõh'

uyskao rdcmlaI h<s foaYmd,khg f.k taug wjYHj ;sfnkafka úu,a ùrjxY,dg yd ixj¾Ok jHdmD;s yryd Okj;a jQ m‍%dfoaYSh foaYmd,lhkag nj;a tu jHdmD;sh mrdch fldg kj kdhl;ajhla hgf;a ;r. lsÍu Y‍%S,ksm fcHIaG kdhlhkaf.a woyi nj;a tu m‍%ldYlhd jeäÿrg;a mejiSh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter