HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Files on Wele Sudha’s deals missing: AG  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fjf,a iqodf.a mÍlaIK jd¾;d wia:dk.;jQ nj fmd,sish wêlrKhg lsh,d


iuka; l=udr fkdfyd;a fjf<a iqod keue;a;dg tfrys fpdaokd j,g wod< mßlaIK jd¾;d wia:dk.;ùu iïnkaOfhka lreKq fidhd n,d jd¾;d lrk f,i fld<U uydêlrKh .,alsiai fldÜGdYNdr fcHaIaG fmd,sia
wêldßjrhdg ksfhda.lr ;sfí' kvqj wo^16&

le|jq wjia:dfõ rcfha kS;s{jrhd úiska wod< mßlaIK jd¾;d wia:dk.;ùu iïnkaOfhka fidhd ne,su wjYH nj wêlrKh yuqfõ lshd isáfhah'
ta wkqj  ta ms<sn| fidhd  n,d ,nk 18 jk Èk wêlrKhg lreKq jd¾;d lrk f,i  fld<U uydêlrK úksiqre ,,s;a chiqßh uy;d ksfhda. lr we;'

2000 jif¾ fyfrdhska u;al=vq .%Eï 6'5 la ,Û ;nd .eksu iïnkaOfhka iellre w;awvx.=jg f.k ;snq‚'

fï w;r wdrlaIl fya;=ka u; ó<Û kvq ÈkfhaÈ iellre wêlrKhg bÈßm;a lsßug fkdyels njg ryia fmd,sish l< b,a,sug wêlrKfha wjirh ysñj ;sfí'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter