HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Bodu Bala Sena Press Conference  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

‘‘Öjr Od;=j me;a;lska ;sh,d ffu;%S Wkakefyaf.a f.or ne,fufyjrlï lrkjd‘‘

‘‘tfyu ke;a;ï isßfiak weú;a mkaif,a weì;a;lï lrkak ´ks‘‘ & {dKidr ysñ


;u ixúOdkh bÈßm;a lrk lreKq ms<sn|j fidhd ne,Sug fldñIka iNdjla m;a lrk f,i fndÿn, fiakd ixúOdkh rcfhka b,a,Sula lrkjd'


fld<U Bfha ^24& mej;s udOH yuqjlg tlafjñka tu ixúOdkfha uy f,alï mQcH .,f.dvw;af;a {dkidr ysñhka fuu woyia m< l<d'


tys§ Wkajykafia oelajQ woyia my;ska'''
fï bkak weu;sjrej;a" uka;%Sjrej;a ljqrej;a isxy, fn!oaOhdf.a m%Yak .ek l;d lrkafka keye' isxy, fn!oaOhdf.a m%Yak l;d lrkak lsh,d md¾,sfïka;=jg .sh fy< Wreuh l;d lrkafk;a keye' ta ksid b;du j.lSfuka rfÜ ckdêm;sjrhdf.ka iy hy md,k wdKavqfõ ishÆ fokdf.ka b,a,d isákjd' lreKdlr,d fï m%Yakh .ek fydhkak m%Yakh .ek idlÉPd lrkak fldñiula m;a lrkak lsh,d' tfyu fkdfjkak ksidï ldßhmam¾ .sys,a,d ðkSjdj,g .;= fla,ï lshkjd' wms j.lSfuka lshkjd ;j;a f;dms kegqfjd;a nrm;, ;;a;ajhlg uqyqK fokak fjhs ;uqkakdkafia,dg' f,dalhd biairyd ksjg fjkjdg jvd fydohs ysf¾ ú,x.=fõ jeá,d ysrn;a lk tl'

tys ùäfhdaj my;ska krUkakRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter