HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Australia beats Sri Lanka by 64 runs  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

;shqKq igkla § Y%S ,xld ms, ´iafÜ%,shdjg mr§


wo isâks kqjr mej;s Y%S ,xld ´iafÜ%,shdkq f,dal l=i,dk l%slÜ ;r.fhka ,l=Kq 64 l mrdchla ,xldjg w;ajqKd';r.h wdrïNfha isgu ;shqKq uqyqKjrla .;a;d' uq,ska mkaÿjg myrÿka ´iafÜ%,shdkqjka fõ.fhka ,l=Kq
.ia l< w;r ´jr 50 wjidkfha ,l=Kq 376 l úYd, ,l=Kq m%udKhla ia l<d' fuu ,l=kq .Kkg uelaiafj,a tlalrk ,o fõ.j;a Y;lho we;=<;ah'
376 b,lalh miqlr hdfï wáfhka Y%S ,xld msf,a wdrïNl ms;slrejka fõ.fhka ,l=Kq ia l< w;r ta i|yd ix.laldrf.a ,l=Kq 104 bksu iy ä,aIdkaf.a ,l=Kq 62 bksu úYd, Yla;shla jqKd'
kuq;a miqfm< l%svlhskag fuu b,lalh lrd hdu ÿIalrjQfha ´iafÜ%,shdkq mkaÿ hjkakka oelajQ id¾:l;ajh ksidh' ,xldj ,nd.;af;a 312 ls'
wo ;r.fha úfYaI isÿùula jQfha ix.laldr tlaÈk ,l=Kq 14000 iSudj miqlr f,dj fojk jeäu ,l=Kq ,dNshd njg m;aùuhs'
;r.h wjidkfha ,l=Kq igyk my; mßÈh' 


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter