HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Asian Hot News  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

iqr;dka;fha ryi


ish ieñhkaf.a ye.Sïj,ska isÿjk ߧfuka je<lSu msKsi ldka;djkaf.ka nyq;rhla ish iqr;dka;h ^fïjqkaofuys wjika wjia:dj& ms<sn| jàula lrk nj wOHhkhlska fy<s fõ'


wOHhkhg ldka;dfjda 2300 la tlalr.kq ,enQy' bka 67% lau iylre iuÛ tlaùfuka iqr;dka;hla ,o njg jàula lr we;s njfy<s ù ;sfí' tfia jàug m%Odk fya;=jla f,i m%ldYlr we;af;a iylref.a ye.Sï j<lajd.ekSuhs' 27% la fokd yels blaukska wod< ld¾hh ksu lr.ekSfï wjYH;dj u; jHdchla lr ;sfí'

iylre iuÛ ,sx.slj tlajk fndfydaúg ke;fyd;a iEu wjia:djlu mdfya ;uka iqr;dka;h ,nk nj 57% la ms<s.ks;s' 95%lf.a úYajdih ,sx.sl ixi¾.fha§ msßñhd ieuúgu iqr;dka;h ,nk njhs'

;ukag tu ld¾hh wjika lr .ekSug Woõ fkdlrñka ;u iylrejka l+Gm%dma;shg m;ajk nj ldka;djkaf.ka 72% la m%ldY lr;s'

flfia jqjo ;uka i;=gg m;alsÍu iïnkaOfhka ish iylrejka úuis,su;ajk nj 78% lf.a úYajdihhs'

ish m%:u iqr;dka;h jhi wjq 17 yd 19 w;r§ ,nd .;a nj wOHhkhg tlajQ nyq;rhla m%ldY l<y'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter