HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Again open Eelam Bank in the North  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News h,s;a B<dï nexl= W;=f¾ wef¾

W;=f¾ .%dñh m%foaY foll h,s;a B<dï nexl= folla wdrïN lr ;sfnk nj W;=f¾ LNW úfYaI jd¾;dlre   ioyka l<d' B<dï .%dóh wNsjDoaê nexl=j f,i th kïlr  ;sfnk w;r mqÿl=äßmamq  yd mf,hs  hk m%foaY j, fuu nexl= ia:dmkh lr ;sfnk njhs Tyq ioyka lf<a'

ñg fmr fldá ;%ia;jd§ka W;=f¾ md,kh fufyhjk iufhao Tamil Eelam Bank mj;ajdf.k .sh w;r ta wdldrhgu  kS;S úfrdaë wldrhg fuu nexl=o mj;ajdf.k hk njhs wm jd¾;dlre ioyka lf,a'


idudkHfhka ms<s.;a rcfha jdKsc nexl= iïm%odh wNsnjd hñka t,aààBh ish md,kh hgf;a mej;S m%foaY ;=< B,dï nexl=” kñka nexl= moaO;shla m%Ndlrkaf.a md,kh hgf;a jHdma; lr ;snq w;r tu nexl= moaO;sh yryd úúO n,y;aldrlï yd ;%ia;jd§ lghq;= ;=,ska furg ;=,§ Wmhk uqo,a fkdfhl=;a lghq;= i|yd fhdojk ,§' ;jÿrg;a Tjqkaf.a .%yKfha ;snq m%foaYj, fjfik ck;djf.a ;ekam;a Ndr .ekSu" rka NdKav Wlia .ekSu jeks nexl= uq,H wjYH;do n,y;aldrfhka imqrd,Suo fï hgf;a isÿúh' ;%ia; .%yKfha isá msßiao ;ukag fjk;a úl,amhla fkdue;s ksidfjka B,dï nexl= u.ska ish wjYH;d imqrd.kakd ,§'

fï w;r Èk 90la ;=, W;=re yd kef.kysr m<d;a ioyd cd;Hka;rj ms<s.;a iajhx md,khla ,ndÈug lghq;= l< hq;= njg fhdckdjla  bka§h w.%dud;H kf¾kao% fudaÈ úiska Y%s ,xld ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;dg bÈßm;a lr ;sfnk nj bkaÈh wNHka;r f;dr;=re wkdjrKh lr we;s nj bka§h LNW jd¾;dldÍkS wdfida Ldka (Aazo Khan) miq.shod ioyka l<d'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter