HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Yoshitha Rajapaksa  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


fhdaIs; rg .sfha ll=f, wikSmhlg¨

ysgmq ckm;s mq;a fhdaIs; rdcmlaI fmf¾od rd;%S vqndhs n,d ixpdrh lsÍu Tyqf.a mqoa.,sl wikSmhlg m%;sldr ,nd.ekSulg isÿ l< tlla nj;a tu lghq;a; ksuù fkdfnda Èklskau Tyq kej; ,xldjg tkq we;s njg;a wNHka;r foaYmd,k
wdrxÑ jd¾;d lrkjd' flfiafj;;a kdúl yuqodfõ ¨;skka fhdaIs;g
tfrysj mÍlaIKhla meje;afjoa§ Tyq vqndhs n,d fm!oa.,sl ixpdrhlg .sfha flfiaoehs ck;d úuqla;s fmruqfKa niakdysr m<d;a iNd uka;%S ffjoH k,skao ch;siai uy;d wdrlaIl f,alïf.ka m%Yak lr ,smshla hjd ;sfnkjd'
Tyq kdúl yuqodfõ idudkH l%ufõofhka ksjdvq wkqu; lrf.k úfoia.;ù we;s nj Bfha kdu,a rdcmlaI uka;%Sjrhdo udOH bÈßfha woyia olajd ;snqKd'
fhdaIs; úfoia.;ù we;af;a Tyqf.a mdofha wdndOhlg m%;sldr ,nd .ekSug nj;a blauKska h<s meñfKkq we;s nj;a jd¾;d jkjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter