HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Valentine's Day Message on Sigiriya Mirror Wall  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka


zW;hdg ia;+;shsZ
Bfha ^14& iS.sß .sh ;reKsh
je,kaghska wdor mKsúvhla
legm;a mjqf¾ fldg,d


Bfha fmnrjdß 14 jkod fmïj;=kaf.a Èkh iurñka iS.sß ixpdrhl fhÿK ;reKshl ixrlaIs; legm;amjqr iQrñka kS;súfrdaë f,i wef.a fmï mKsúvhla igyka lsÍu ksid w;awvx.=jg m;aj ;sfnkjd'
je,kaghska Èkh ieuÍug hhs lshñka uvl,mqfõ isg meñKs fuu ;reKsh
we;=¿ msßi legm;amjqr wi< Tn fudn ießirñka isáh§ tlajru w;;snqK lsishï m;=re lene,a,lska fuu mKsúvh fldgd

we;'
weh tys fldgd we;af;a zW;hdZ kue;s wef.a fmïj;df.a ku;a z;EkalaiaZ^ia;+;shs& hk jpkh;ah'
;reKsh fï jpk legm;a mjqf¾ igyka lrñka isák wjia:dfõ krUkafkl= oel we;s w;r mqrdúoHd ks,OdÍkag oekaùfuka miq weh w;awvx.=jg f.k we;s nj jd¾;djqKd'miqj ielldr ;re‚h oUq,a, fmd,sishg Ndr§ ;sfnkjd'
legm;a mjqr w;.Eu ;ykï njg ;ykï ksfõokhla NdId ;%s;ajfhkau igyka lr ta wi< r|jd ;sfnk kuq;a fujeks jro kej; kej; fndfyda wjia:dj, isÿj we;'
miq.sh ld,fha legm;a mjqrg ydks lsÍfï fpdaokd u; uvl,mqj m%foaYfha mqoa.,hka y;r fofkl= w;awvx.=jg m;aj ;sîuo úfYaI;ajhls'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter