HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

UGC  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

uyskaof.a {d;S hQÔiS iNdm;sksh t,jkak leïmia jev j¾ckhla

uyskao rdcmlaI ckm;sjrhdg {d;s iïnkaOlula mej;Su ksid fld<U úYaj úoHd,fha Wml=,m;s OQrhgo m;ajQ njg wdrxÑ m<jQ oekg úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdfõ iNdm;sksh f,i jev lghq;= lrk uydpd¾h laI‚ld ysßUqf¾.u uy;añhg tu Oqrfhka bj;a jk wf,i
wdpd¾hjreka miq.shod úfrdaO;d m<l<;a weh bka bj;a

fkdùug tfrysj ish¨u úYajúoHd, wdpd¾hjre
,nk 12 jeksod jev j¾ckhla mj;ajkakg iQodkï fjhs'
wdpd¾hjrekaf.a iñ;s iïfï,kh fufyhjk fuu j¾ckfhka miqj;a iNdm;sksh bj;a fkdjkafka kï bÈßfha§ oeä l%shdud¾. .kakd nj okajd we;'

 m%;smdok fldñIka iNdj foaYmd,kSlrKhg ,la lsÍu wehg t,a, ù we;s m%Odku fpdaokdjhs'
weh fld<U úyaj úoHd,fha Wml=,m;s OQrfhka bj;aù ú'ú'm%;smdok fldñIï iNdjg m;aùula ,enQ miq wef.a ysiajQ mqgqjg wef.a újdyl iajdñhd m;alrkakgo mej;s rch lghq;= lr ;snqKs'

miq.sh ld,fha ;rï fldñIka iNdj foaYmd,kSlrKhg ,lajQ ld,hla ke;ehs wdpd¾hjre mji;s'
uydpd¾hjßh tu Oqrfhka bj;a lrkakehs n,lrkafka wdKavq fjkia ùu ksid fkdj iNdm;s Oqrhg weh kqiqÿiq ksid hEhs iïfï,kfha kj iNdm;s wdpd¾h m%Nd;a chisxy mejiSh'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter