HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Rathana Thero Sadaham Sevana  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

rxcka rdukdhl ue;s;=uks" ioyï fijk jg,kak kï tmd'

http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham.jpg miq.sh rcfha wkq.%yfhka bÈ jQ mQcd NQñ jeg,Sula fï Èk j, isÿfjñka mj;sk ksid fuh ,sùug is;a úh' my; oelafjkafka uyskao rdcmlaI uy;d úiska Y%S ,xldfj bvï ñ, wêl m%foaYhla jk rdc.sßfhka bvï wlalr 3 la ,nd §" remsh,a ñ,shk 43 la jeh lr" j¾. óg¾ 800 l NQñ m%udKhl bÈ lrk
,o ioyï fijk uOHia:dkhhs' 2008 § fuh mQcH w;=r,sfha r;k ysñg mQcd lr we;'

 

http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham.jpg

.+.,a w¾;a j,ska 6 55'150Ka" 79 53'350ta msysàu fidhd Tng fuh keröug yelshs'

http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham1.jpgÑrd;a ld,hl isg Ydiksl lghq;= i|yd Wmßufhka wkq.%y oelaùu rdcH kdhlhskaf.a isß; neúka" ta iïm%odh uyskao rdcmlaI uy;d;a ms<smÈk ,§' rxcka rdukdhl uy;d bUq,af.dv Ndjkd uOHia:dkhg lvd mekakdla fuka fuu ioyï fiajk uOHia:dkhg lvd fkdmkSú hehs wms n,dfmdfrd;a;= jkafkuq'
http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham2.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham3.jpghttp://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham4.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham5.jpg 
http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham6.jpg
http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham7.jpg 
http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham8.jpg

http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham9.jpg 
http://www.lankatv.mobi/gossip/sadaham10.jpg


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter