HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Raigam Tele Award  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

rhs.ï fg,Sia cqks udfi fk¿ï fmdl=fKa


rhs.ï fg,Sia tfldf<diajk iïudk Wf<, ,nk cqks ui fk¿ï fmdl=fKa§ mj;ajkakg kshñ;h'
jif¾  úYsIag;u  m%didx.sl"  taldx.sl  fg,s  kdgHh we;=¿ úYsIag;d iïudk rEmjdyskS mqj;a  jd¾;dlrKh"  m%jD;a;s   ksfúokh"  ld,Sk  jevigyka"  wOHdmk"  <ud"  ix.S;"  ßhe,sá  yd  foaYmd,k

fukau  jevigyka  bÈßm;a  lsßfï  ^iïm%fõIlhka& úYsIag;ajhka Wfoid o fuys§ iuïudk msßkukq we;'
jif¾ ckm%sh;u fg,s kdgHh"  fg,s kdgH k¿jd iy fg,s kdgH ks<sh fma%CIl flá mKsúv Tiafia Pkao úuid f;dard.kq we;' óg wu;rj m%Kdu iïudko msßkukq we;'' fujro ks¾foaYs;

 


kdu m%isoaO lsÍfï Wf<,  jvd W;al¾Ij;a f,i iïudk Wf<,g fmr meje;aùug lghq;= fhdod we;'
fujr úksYaph uKav, m%Odk;ajh orkafka m%ùk l,dlre nqoaOodi .,mam;a;s uy;dh' fiiq úksYaph uKav, idudðlhka jkafka uydpd¾h meÜá%la r;akdhl" m%ùk iskud úpdrl yd mqj;am;afú§ .=Kisß is,ajd" m%ùk f,aÅld chka;d relau” isßj¾Ok" m%ùK iskud leurd Ys,ams tï'ã'uyskaomd, yd fcHIaG mßmd,k ks,OdÍ wdpd¾h wd¾'î Èidkdhl" m%ùK Ñ;%má wOHçld bfkdald i;Hdx.kS hk uy;au uy;aókah"
oñ< udOHh iïnkaO úfYaI WmfoaYl f,i tia'fÊ'fhda.rdÊ uy;d lghq;= lrhs'

whÿïm;a yd ks¾udK Ndr.ekSu

rhs.ï fg,Sia 2014 i`oyd whÿïm;a Ndr .ekSfï ld,h ks¾udKlrejkaf.a b,a,Su u; 2015 fmnrjdß 28 Èk olajd Ⱦ> lr we;' Wf<, i`oyd fï jk f;la ks¾udK bÈßm;a lsßug fkdyels jqfha kï yels blaukska my; wxl i`oyka rhs.ï fg,Sia f,alï ld¾hd,h wu;k f,i okajd we;'
ÿ'l^ 011 4886777" 011 4886888


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter