HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Please Examine Me - Bandula  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

udj fydfrla lr, & ug kskao hkakE
meñ‚,a, blaukska úNd. lrkak
&nkaOq,

uyskafodaoh úoHd.dr bÈ lsßfï§ fgkav¾ jxpdjla isÿj we;s nj mjiñka ,xld .=re fiajd ix.ufha m%Odk f,alï uyskao chisxy ysgmq wOHdmk wud;H nkaÿ, .=Kj¾Ok we;=¿ msßilg fmf¾od ^5& w,a,ia fldñifï meñ‚,a,la f.dkq lsÍfuka miq
;uka kslrefKa jrolrefjl= lr we;s nj;a fï Èkj, isÿ lrk meñKs,s yeáhg udOH u.ska bfí fydreka ks¾udKh lrk nj;a fï ksid

;ukag kskao hkafka ke;s nj;a lshk ysgmq wOHdmk weu;s nkaÿ, .=Kj¾Ok Bfha ^6&w,a,ia fldñiu fj; *hs,a f.dkaklao f.k f.dia b,a,d isáfha
;ukag tfrysj bÈßm;a lr we;s w,a,ia meñ‚,a, yels blaukska úNd. lrk f,ihs'

Tyq tu wjia:dfõ udOHg woyia olajñka mejiqfõ fuh ;u ðú;fha isÿjQ f,dl=u wmydih njhs'
fï w;r w,a,ia fldñifï ks,Odßka udOHhg okajd we;s wdldrhg miq.sh i;s ;=fka§ muKla meñ‚,s 500lg wdikak ixLHdjla fldñiug ,eî we;s w;r fumuKla meñ‚,s blaukska úNd. lsÍu ioyd w,a,ia fldñiug lsisÿ yelshdjla fkdue;s nj mejiqKd'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter