HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

New Director General For Bribery Commission  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

w,a,ia fldñifï w¨;a f,dlalS & ä,arelaIs jevNdr.kS


w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñifï kj wOHlaI ckrd,ajßh f,i ä,arelaIs vhia úl%uisxy uy;añh wod< m;aùï ,smsh wo fmrjrefõ ckm;s ld¾hd,fha§ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak w;ska ,nd .;a;d'

w,a,ia yd ÿIK úu¾Yk

fldñIka iNdfõ wOHlaI ckrd,ajrhd f,i fï olajd lghq;= l< .fkaIa O¾uj¾Ok wêlrK wud;HxYhg udrelr jheùfuka miq fï m;aùu wehg msßkeñKs'
w,a,ia fyda ÿIK fpdaokd úu¾Yk fldñiu miq.sh ld,fha lghq;= l< wdldrh ms<sn|j .eg¨ mej;s w;r kj rch meñKs miq úYd, ,smsf.dkq rdYshla ,eî we;s ksid ta jev läkï lsÍugo rchg wjYH úh' fuu m;aùfuka miq weh ta .ek fidhd n,kakg msßia fhdojkq we;ehs n,dfmdfrd;a;= fjhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter