HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Nasheed under arrest  

ud, Èjhska ysgmq ckm;s mdf¾ weof.k hhs

w;awvx.=jg m;a ud,Èjhsfka ysgmq ckdêm;s fudfyduâ kIsâ wo miajrefõ kvq úNd.h ioyd trg wmrdO wêlrKh fj; f.k tkq ,enqfõ trg
Woaf>daIlhskaf.a ndOd lsÍï ueoh' tu wjia:dfõ ñ,sgß fmd,sia ks,OdÍkag Tyqj mdf¾ weof.k hdug isÿúh'
Tyq Bfha w;awvx.=jg .;af;a wmrdO wêlrKfha
jfrka;=jla u; ;%ia; fpdaokd hgf;a§h'

 


ysgmq ckdêm;sjrhd wêlrKhg f.k tk wjia:dfõ wêlrKh wjg Woaf>daIK mej;s w;r úfrdaO;dlrejka ;j ÿrg;a ta wi< £ isák w;r fmd,Sish fhdod wdrlaIdj oeälrkakg isÿj ;snqKs'
Tyqf.a md,k iufha wmrdO wêlrKfha m%Odk úksiqre wíÿ,a,d .dis w;awvx.=jg f.k r|jd ;nd .eksfï l%shdj jrola f,i olajd ;%ia; fpdaokd hgf;a fudfyduâ kIsâ w;awvx.=jg .kq ,eì‚'
Tyqj mdf¾ weof.k wêlrKhg f.k hkakg isÿjQ o¾Ykfha ùäfhdaj my;ska 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter