HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Meet Vega,Sri Lanka’s all-electric supercar  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

;;amr 3'5ka yegg
yefÜ hk ,xldfõ fõ.df;a" l=¿nvq" ixpdrl l¾udka;h yd l%slÜ i|yd m%isoaO Y%S ,xldj" fï jk úg ;dlaIKh w;ska o by< uxfm;a j,g hñka isáhs'

ta" Y%S ,xldfõ ksmojQ kj;u iqmsß fudag¾ r:h;a iu.hs'

wYajn, 900 la n,e;s fuu úoHq;a fudag¾ r:h fõ.d h'ixpdrl l¾udka;h fjkqfjka uDÿldx. ksIamdokh lrk fld<U msysá iud.ula úiska fuu ldrh ksIamdokh lr we;s w;r" mehg ie;mqï 0 isg mehg ie;mqï 60la olajd fõ.h jeälsÍug fuu ldrhg .;jkafka ;;amr 3'5la muKla nj Tjqka i|yka lrhs'

fuys§ îîiS mqj;a fiajh fj; woyia olajñka fõ.d jHdmD;s l<ukdlre fíIdka l=,md, mjid we;af;a iqmsß ldrhla jeks ixlS¾K bxðfkare jHdmD;shla Y%S ,xldj jeks rglska ksIamdokh l< yels hehs ñksiaiqka yg ta;a;= .ekaùu ish iud.u uqyqKmdk oejeka; wNsfhda.h njhs'

fõ.d iqmsß fudag¾ r:fha uQ,dlD;sh 2015 wfma%,a udifha§ t<soelaùug kshñ; w;r" fuh wefußldkq fvd,¾ 400"000 l ñ,lg jkq we;ehs mejfia'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter