HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Keep up the national flag raised on independence day  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fyg 3 wksoaod 4 cd;sl fldäh Tijd ;nkak


67 jk cd;sl ksoyia Èkh ksñ;af;ka fyg ^03& iy  wksoaod ^04& fo Èk ksfjiaj," jHdmdßl ia:dkj, yd rdcH yd fm!oa.,sl wdh;kj, cd;sl fldäh Tijd ;nk f,i iajfoaY lghq;= yd ëjr wud;HdxYh
uyck;djf.ka b,a,d isáhs'

cd;sl fldäh hkq rgl wkkH;dj f,djg fmkajk m%Odk ixfla;hhs' cd;sfha yd ud;D NQñfha fM;sydisl miqìu" fm!v;ajh" iෛjßNdjh yd iajdëk;ajh o Y%S ,dxflah ck;djf.a tlai;aNdjh yd iudkd;au;dj o wfma cd;sl fldäfhka fmkakqï flf¾' cd;sl fldäh yd cd;sl .Sh Y%S ,xld m%cd;ka;%jd§ iudcjd§ ckrc jHjia:dfõ o m%Odk fldgils'

ksoyia Èk m%Odk cd;sl W;aijh Y%S chj¾Okmqr md¾,sfïka;= ixlS¾Kh wNshi § fmrjre 8'30g wdrïN fõ' yuqod W;a;udpdrfhka miqj rfÜ ixys¢hdj ms<sn| m%Odk m%;sm;a;s m%ldYkhla fuys§ rch u.ska m%ldY lsÍug kshñ;h'

fuu wNsudkj;a Èkfha iEu jeo.;a ia:dkhlu o cd;sl fldäh Tijd f.!rj olajd Y%S ,dxlSh fm!v;ajh Tma kxjk f,i o iajfoaY lghq;= yd ëjr wud;HxYh ish¨u ,lajdiSkaf.ka b,a,d isà'

fujr fhfok 67jk cd;sl ksoyia Èk Wf<, n;a;ruq,a, md¾,sfïka;= l%Svdx.Kh flakao% lr.ksñka meje;aùug lghq;= fhdod we;'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter