HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Johnston Fernando  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

nÿ fkdf.jd mj;ajdhk fcdkSf.a nd¾ tl .ek mÍlaIK

ysgmq fjf<| weue;s fcdkaiagka m%kdkaÿ uy;dg wh;a jhU äiaá,ßia iud.u iqrdnÿ fomd¾;fïka;=jg f.úh hq;= remsh,a wgfldaá y;<sia oyil uqo,la udi 7la ;siafia f.ùï meyer yeÍu iïnkaOfhka iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j mÍlaIKhla wdrïN lr ;sfí'

fuu mÍlaIKh wdrïN lr we;af;a iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j uÛska lrk ,o wNHka;r mÍlaIKhla uÛska fidhd
.;a lreKqj,g wkqjh'

iqrdnÿ kS;shg wkqj u;ameka ksIamdokd.drhlska f.úh hq;= iqrdnÿ uqo,a f.ùu meyeryßkafka
kï tlS ksIamdokd.drh jid oeóug ksfhda. l< yels jqj;a jhU äiaá,ßia iud.u tu kS;sh udi 7la ;siafia l%shd;aul fkdlr isàu iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ m%Odkskaf.a l%shdl,dmh flfrys o iel Wmojkakla nj iqrdnÿ ks,OdÍkaf.a woyi ù ;sfí'

tfiau jhU äiaá,ßia iud.u Èjhsk mqrd we;s ld.s,aia iud.u we;=¿ if;di fjf<| i,a yryd ;u ksIamdok fnod yeÍug mshjr f.k we;af;a wksl=;a u;ameka ksIamdolhskag widOdrKhla jk mßÈ taldêldß;ajhla mj;ajd f.k hñka njg f;dr;=re o iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j fj; meñ‚,s f,i ,eî we;ehs o fcHIaG ks,Odßfhl= i|yka lf<ah'

 jhU äiaá,ßia iud.fï ksIamdÈ; wrlal= fnda;,a wvx.= lkafÜk¾ r: folla miq.shod w;awvx.=jg m;aùu;a iuÛ tu iud.fï l%shdldrlï iïnkaOfhka fidhd ne,Sug iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j miq.shod ;SrKh lrkq ,eîh' ta wkqj fuu f;dr;=re fy<sorõù we;'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter