HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Heart Patient Photo Show In Bus  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

f,fvl=f.a f*dfgda tlla nia tfla§ thdgu fmkak,d i,a,s b,a,,d jefâ wkd.kS

yDohdndO frda.S ;;a;ajhl isg óg jir 8 lg fmr iqjjQ mqoa.,fhl=f.a PdhdrEmhla we;=<;a lr álÜm;a uqo%Kh lr jxpksl f,i uqo,a bmhQ mqoa.,hka ;=kafofkl= oUq,a, fmd,Sish Bfha ^17& w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

ta" wod< mqoa.,hka fuu álÜ mf;ys uqo%s; PdhdrEmfha isák mqoa.,hdgu nia r:hla ;=<§ álÜm;
úls”ug .sh wjia:dfõÈhs'
iS.sßh m‍%foaYfha mÈxÑ mqoa.,fhl= jk fudyq óg jir 8 lg fmr ;ukag je<÷kq yDohdndO frda.S ;;a;ajhla iqjlr.ekSu i|yd álÜ m;a uqo%Kh lr ta i|yd wjYH uqo,a ia lrf.k ;snqKd' wk;=rej yDo frda. ie;alula isÿfldg oeka Tyq ksfrda.S ;;a;ajfhkqhs isákafka'

 flfia fj;;a" Tyq Bfha oUq,a, m‍%foaYfha nia r:hl .uka .kakd wjia:dfõ§ iellrejka meñK Tyq fj; álÜ m;la ,nd§ ;sfnkjd'

wod< álÜ mf;a i|yka PdhdrEmh ;ukaf.a nj oek.;a Tyq miqj fï iïnkaOfhka oUq,a, fmd,Sish fj; meñKs,a,la isÿlr we;s w;r Bg wod<jhs Bfha miajrefõ fuu mqoa.,hka w;awvx.=jg .ekqfka' Tjqka ;Uq;af;a.u iy l,djej m‍%foaYj, mÈxÑ" jhi wjqreÿ 25" 23 iy 32 jk jhiaj, miqjkakka'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter