HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Foreigner falls off World’s End  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

f,daldka;fhka jegqK Ökd w;a;l t,a,S isáh§ yuqfjhs

wo WoEik f,daldka;fhka jegqK njg jd¾;djQ Ök cd;slhd .il w;a;l t,a,S isáh§ fírd.;a nj .=jka yuqod udOH m%ldYl" úka ludkav¾ .sydka fifkúr;ak m%ldY l<d'

.=jka yuqod úfYaI n,ldfha finÆka fy,sfldmagrhla
Wmfhda.fhka

 


w;=reoka Ök cd;slhd .ek fidhd neÆ kuq;a f;dr;=re jd¾;djQfha ke;'
wk;=rej .=jka yuqodfõ úfYaI n,ldfha finÆka ta .ek kej; fidhd neÆ wjia:dfõ tla;rd ia:dkhl Tyq .il w;a;l § isrù isákq oel we;'
ta wkqj l%shd;aulù Tjqka Tyqj fírdf.k ;snqKd' weo jefgk wjia:dfõ tu .fia t,a,S my<g fkdjeà isá ksid Èúfírd.ekSug yelshdj ,enqK nj .=jka yuqodj m%ldY l<d'
 Ök cd;slhd iy Tyqf.a ìß|;a ñ;=rkq;a wo WoEik f,daldka;h keröug f.dia we;s w;r" tys§ PdhdrEmhla .ekSug hk wjia:djl tljru Ök cd;slhd bka my<g weo jeà ;sfnkjd'
fírd.;a Ök cd;slhd fï jk úg Èh;,dj frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter