HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Foliage Wall in Temple Trees Removed  

Hiru Gossip, Hiru news, Gossip Lanka, Lanka C News

wr,sh.y ueÿf¾ ;dmafm Wv
u,a fmdaÉÑ bj;a flf¾

miq.sh 2013 jif¾ mej;s fmdÿrdcH uKav,hSh iuq¿j ^fpd.ï& fjkqfjka ,xldjg f.kajd ;eka ;eka j, irik ,o jákd u,a j¾. isgjk ,o fmdaÉÑ 45000 la muK tu W;aijfhka miqj lrkakg fohla ke;sj wr,sh .y ueÿf¾ ;dmamh irikakg fhdodf.k ;snqKd' fuu u,afmdaÉÑ kv;a;=j i|yd

muKla bka miq udij, isg fï olajd remsh,a fldaá .Kkla úhoï lr we;s nj .sKqï
ixLHdf,aLk msßlaiSfï§ w.ue;s ld¾hd,hg oek.kakg ,eî we;'
rcfha wkjYH úhoï lmd yeÍfï Wjukdj ksid fuu u,a fmdaÉÑ wr,sh .y ueÿfrka bj;a lr .ïmy fykr;af.dv WoaNso WoHdkh fj; f.khkakg ;SrKh l< nj w.%dud;H ld¾hd,h ksfõokh lrkjd' tajd tys f.k .sh miq WoaNso WoHdkfha§ kv;a;= myiqlï wvq úhoulska l< yels ksid fuu mshjr .;a njo tu ksfõokfha i|yka fjkjd'
wr,sh.y ueÿf¾ ;dmam Wv ;snqK tu u,afmdaÉÑ ish,a, jdyk j,g mgjkakg wo WoEik msßila lghq;= l< whqre PdhdrEmj, oelafõ'

 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter