HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Akila Viraj  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wls, weue;s fia rÛmd wOHdmk wOHlaIg ÿrl;k weu;=ula

;uka wOHdmk weue;sjrhd hehs i|yka lrñka niakdysr m<d;a wOHdmk wOHlaI úu,a .=Kr;ak uy;d fj; jHdc ÿrl:k weu;=ula ,nd ÿka mqoa.,hl= ms<sn| jydu mÍlaIKhla mj;ajk f,i wOHdmk weue;s wÅ, úrdÊ ldßhjiï uy;d fmd,Sishg
oekqï § ;sfí'fulS jHdc ÿrl:k weu;=u wkqj ia:dk udrejlao isÿler we;s nj wOHdmk wud;HdxYh mjihs' fuu mqoa.,hd hï wOHdmk lghq;a;la bgq lr .ekSu i|yd niakdysr m<d;a  wOHdmk wOHlaIjrhd fj; ÿrl:k weu;=ula ,nd § we;s w;r ta ms<sn| iel is;+ wOHdmk wOHlaIjrhd ta ms<sn| wOHdmk weue;sjrhdf.ka úuiSfuka miq tlS weu;=u jHdc tlla nj wkdjrKh ù ;sfí'

fujeks weu;=ï ,nd fok mqoa.,hkag tfrysj oeä f,i kS;sh l%shd;aul lrk nj;a" ;ud hï f,ilska úoHd,hlg weu;=ula ,nd fokafka kï ta nj ksis f,i ;yjqre lr .ekSfuka miq wjYH l%shdud¾. .kakd f,i;a weue;sjrhd fï iïnkaOfhka m%ldYhla ksl=;a lrñka i|yka lrhs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter