HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Tea and hoppers Reduce by Rs 10  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

fydag,a lEu re^10lska wvqfjhs

f;a iy wdmam;a 10g

http://www.lankatv.mobi/gossip/hotel.jpgf;a fldamamfha isg m‍%Odk wdydr fõ, olajd ish¨ wdydrj, ñ, jydu wvq lrkakehs iuia; ,xld wdmkYd,d ysñhkaf.a ix.uh fydag,alrejkaf.ka b,a,d isákjd' w;=re whjefhka iy Bg fmr wdKavqj ,ndÿka iyk mdßfNda.slhskag .,dhdu i|yd wdydr ñ, fuf,i wvq l< hq;= njhs tys iNdm;s wfia, iïm;a uy;d lshd
isáfha'

b,a,Sula lrkjd fï wjia:dfõ§  f;a fldamamhl ñ, remsh,a 10l ñ,lg fyg wf,ú lrk f,i;a ' tajf.au wdmamhl ñ, remsh,a 10l uqo,la olajd wh lrk f,i;a ' Èjd wdydr fõ,;a " Wfoa wdydr fj,;a ta jf.au *%hsâ rhsia we;=¿ ishÆu wdydr remsh,a 10lska wvq lrk f,i b;du;a lreKdfjka ishÆu fydag,a ysñhkaf.ka wms b,a,d isákjd' 
flfiafj;;a úYaj úoHd," mdi,a fyda lshd ia:dk jeks fjk;a wdh;k iu. .súiqï.;j mj;ajdf.k hk wdmkYd,dj, wdydr ñ, jydu wvql< fkdyels nj o wfia, iïm;a uy;d lshd isáhd'

.súiqï.; wod< md¾Yaj iu. idlÉPd lr tajdfha o wdydr ñ, yels blaukska wvq lrk njhs Tyq jeäÿrg;a mejiqfõ' tf;la tu wdmkYd,djka ys wdydrj, m‍%ñ;sh fmrg jvd jeä lrk nj o wfia, iïm;a uy;d mejiqjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter