HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Sujeewa Senasinghe  

weue;slï fnomq yeá .ek iqÔj fiakisxy lk.dgqfjka

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/4358/TB2wZd.jpg;jir 11l ish foaYmd,k Ôú;fha§ ,enqKq wud;H Oqrh iïnkaOfhka ;uka lk.dgq jk nj wêlrK ksfhdacH wud;H iqÔj fiakisxy

uy;d mjihs' ta uy;d fufiao lSh uf.a foaYmd,k Ôúf;ag wjqreÿ 11la' tcdmfha uu ‍fcHIaG uka;%sjrfhla' tl w;lska fï ,enqKq ksfhdacH weue;slu;a ug f,dl= fohla' wjqreÿ
11lau ug uql=;au ;snqfKa kEfka' fï ;k;=re ;dkdka;r ug kqmqreÿhs' ug ÿkak ksfhdacH weue;slu iïnkaOfhka ck;dj le,öug m;a jqKd' uf.ka iuyre l;d lr,d weyqjd' we;a;gu uu;a fïl ,eì,d meh Nd.hla ú;r hklka fmdâvla lk.dgq jqKd' lula keye ug ÿkakq ;ek b|ka uu ck;djg jev lrkjd'

;k;=re fok wh fkfuhs wfma wkd.;h ;SrKh lrkafka fï rfÜ ck;dj' ;k;=re ;djld,slhs' fï jf.a foaj,a .ek kdhlhkaf.a wjOdkh bÈßfha§ fhduq fjhs lsh,d ys;kjd' uyskaodkkao,d" úu,a,d" tia'î' ,d lsõjd wdKavqjg jeämqru myr ÿkafka uuhs lsh,d' tafla m%;sM,h ;uhs b;ska fï'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter