HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Ranil Wickremesinghe assumes duties as Prime Minister  

w.ue;s jev wrUhs & wr,sh.y ueÿf¾ mÈxÑh w;yÍ!


w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d wo ish ;k;=f¾ rdcldÍ wr,sh.y ukaÈrfha§ wdrïN lf<ah'

wd.ñl j;dj;a fldaÜfÜ Y%S l,HdKs idu.%S O¾u uy ix> iNdfõ uykdhl wdpd¾h b;a;Emdk Oïud,xldr uy kdysñhkaf.a m%Odk;ajfhka meje;s w;r ;%Sl=Kdu,fha wdkkao" fldgqf.dv Oïudjdi"
.srdfò wdkkao wkqkdhl iajdñka jykafia iy udÿ¿jdfõ fidaNs;" ndk., Wm;siai" fld,aÆmsáfha uyskao ix>rlaÅ; iajdñka jykafia m%Odk ix>r;akh thg tlajQy'

tys§ wkqYdikdjla l< Oïud,xldr ysñhka wjOdrKh lf<a hymd,khla yd Ys,dpdr wdKavqjla h<s ia:dms; lsÍfï§ foaYmd,k{hska fukau ks,OdÍka o wjxlj yd lemùfuka lghq;= l< hq;= njhs'
tu wjia:djg ffu;%S úl%uisxy uy;añh" nqoaO Ydik weu;s lre chiQßh uy;d we;=¿j ue;s weu;sjre msßila o tlaj isáhy' wd.ñl j;dj;aj,ska miqj uy ix>r;akhg yS,a odkh o msßkeñK'

w.%dud;H ld¾hd,fha lghq;= wr,sh.y ukaÈrfha isg bgql<o w.ue;sjrhd yd ffu;%s úl%uisxy uy;añh mÈxÑh i|yd wr,sh.y ukaÈrhg fkdmeñfKk nj w.ue;s ld¾hd,h ksfõokh lrhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter