HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Parliament convened  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

,sÉPú iïm%odfha rgla ìyslrkjd & w.ue;s rks,a md¾,sfïka;=fõ§

ish¿ fokdf.a woyia iïnkaOfhka ie,ls,su;a fjñka ,sÉcú iïm%odhg wkqj hñka lghq;= l< hq;= nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mjihs' w.%dud;Hjrhd fï nj mejiqfõ wo ^20& md¾,sfïka;= ieish wu;ñks'

Èk 100 ld,h ;=< jHjia:d ixfYdaOk" ck;djg ,nd fok iyk iïnkaOfhka o w.%dud;Hjrhd meyeÈ,s lsÍula isÿ lf,ah' tfukau ,nk 29 jkod w;=re whjehla bÈßm;a lrk njo Tyq tys§ ioyka lf,ah'


kj rcfha m,uq md¾,sfïka;= ieis jdrh wo miajre 1'00 g wdrïN úh'

tys§ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d ckdêm;sjrhdg we;s úfYaI wiqfka wiqka .;af;ah'

 
l;dkdhl pu,a rdcmlaI uy;d" ffu;%smd, isßfiak uy;d ish uka;%s Oqrfhka b,a,d wiaùfï ksfõokh iNd.; lrkq ,eìh'

tfiau rks,a úl%uisxy uy;d úmlaI kdhl ;k;=frka wiaùfï ,smsh o md¾,sfïka;=jg bÈßm;a lf<ah' bka wk;=rej w.%dud;Hjrhdg woyia m, lsÍug wjia:dj ,eî‚' l:dkdhljrhdf.a ol=Kq w; fmfoi wdKavq mlaIfha ffu;%smd, isßfiak uy;dg iydh oela jq uka;%sjreka yd tlai;a cd;sl mlaIfha uka;%sjreka wiqkaf.k ;sfí' ckdêm;sjrhd iy w.%dud;Hjrhd ish wiqka j, wiqkaf.k isáfhah'

úmlaIfha m%Odk ixúOdhljrhd jYfhka ví,sõ'ã'f–'fifkúr;ak uy;d wiqka f.k isák w;r wdKavq mlaIfha iNdkdhljrhd jYfhka .hka; lreKd;s,l uy;d wod< wiqfka wiqka f.k isáfhah'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter