HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

No more Rugby Skippers from MR's family…?  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka
 
fhdaIs;g yd frdays;g r.aì kdhl;ajh wysñ lrkak hkj¨


ysgmq ckdêm;sjrhdf.a mq;=ka jk Y%S ,xld kdúl yuqod r.aì lKavdhfï kdhl fhdaIs; rdcmlaI iy Y%S ,xld hqo yuqod r.aì lKavdhfï kdhl frdays; rdcmlaI wod<  lKavdhïj, kdhl;ajfhka
bj;a lsÍug lghq;=
lrkakehs by<ska n,mEï t,a, ù we;s nj jd¾;dù ;sfí'
Tjqka wod< lKavdhïj,g l%Svd lsÍu iïnkaOfhka iy fm!oa.,slj Tjqkag t,a, ù we;s fpdaokd ksid fï wdldrfhka kdhl;ajfhka bj;a lrk f,i okajd ;sfnk njg f;dr;=re jd¾;d fjhs'

flfia jqjo ;ju;a fujeks ;SrKhla iïnkaOj ,sÅ; oekqï§ula Tjqkag ,eî fkdue;s njo oek .kakg ,efí' fï iïnkaOfhka bÈß Èk lsysmfha § jeä ÿrg;a lreKq wkdjrKh jkq we;ehs úYajdi flf¾' flfia jqjo wod< kdhlhka bj;a lsÍu" fkdlsÍu foaYmd,ksl fya;+ka u; isÿ fkdúh hq;= nj l%Svd lafIa;%fha u;hhs'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter