HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Nigeria's Boko Haram attack in 2000 killed a massive genocide ..  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

oejeka; ñksia ixydrhla'' fndflda yrdï m‍%ydrhlska khsÔßhdfõ 2000la ureg

http://www.lankatv.mobi/images/upeksha/imagesnmkn.jpgkhsÔßhdfõ fndflda yrdï igkaldóka úiska BidkÈ. khsÔßhdfõ oejeka; ñksia ixydrhla isÿlr we;ehs jd¾;d fõ'

nd.d k.rhg t,a, lrk ,o fuu m‍%ydrfhka 2000la muK ñhf.dia we;s nj ie,fla'

weïkiaá bkag¾keIk,a ixúOdkfha khsÔßhdkq m¾fhaIl veksfh,a wh¾ mjid we;af;a fuh fndflda yrdï ;‍%ia;jd§ka úiska fuf;la t,a, l< úYd,;u m‍%ydrh njhs'k.rh uq¿ukskau wuqfidfydkla njg m;aj we;ehso Tyq mjid ;sfí'  2009§ m‍%isoaO ;,hg meñKs fndflda yrdï ixúOdkh khsÔßhdj ;=< Ißhd kS;sh ia:dms; lsÍu i|yd igkajeo isák uQ,O¾ujd§ ixúOdkhls'nd.d k.rh wdrla‍Id lsÍu i|yd f.dvk.d ;snqKq ñ,sIshd yuqodfõ idudðlhl=jQ 38 yeúßÈ êjrfhl= jk hkdfha f.%ud mjid we;af;a we;eful= wdrla‍Idj i|yd le,Ejg m,d .sh w;r ;j;a msßila ksfjia fodr.=¿ ,d isá njhs'

m,d hk ck;dj fjä ;nd >d;kh l< nj mjid we;s Tyq i|yka lr we;af;a ud,dï lrdkaá .ïudkh olajd lsf,daóg¾ 5la hk ;=reu u<isrere jeà ;snqKq njhs'

tu .ïudkho mq¿iaid oud ;snQ nj f.%ud fy<s lr ;sfí'

fjdIskagkh mokï lr.ksñka C%shd;aul jk úfoia in|;d ljqkais,h mjikafka jir 5la mqrd weú< hk ler,sldÍ ;;ajh úiska 2014 jir ;=< muKla khsÔßhdkqjka 10000lf.a Ôú; wysñù we;s njhs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter