HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

MR goes to Medamulana  

uyskao rdcmla‍I ueouq,k ish ksjig hhs

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d wo miajrefõ yïnkaf;dg ueouq,fka msysá ish ksji fj; f.dia ;sfnkjd' tys isák jd¾;dlre mejiqfõ Tyq iu. Ysrka;s rdcmla‍I uy;añh;a" kdu,a rdcmla‍I uy;d;aa" ueouq,k ksjig meñKs njhs'
uyskao rdcmla‍I uy;d ueouq,k ksjig meñKs wjia:dfõ m‍%foaYjdiSka úYd, msßila tys meñK ;snqKd'
Tjqka rdcmla‍I uy;dg ish f.!rjh iy m‍%idoh m<l< njhs  mejiqfõ'

 

iaj isá msßi weu;= uyskao rdcmla‍I uy;d ckdêm;sjrKfha § yïnkaf;dg we;=¿ ol=fKa ck;dj ;udf.a ch.‍%yKh wfmala‍Id lrñka C%shdlsÍu ms<sn| lD;{;dj m, l<d' bÈßhg;a ;uka ck;dj iu. isák njhs rdcmla‍I uy;d lshd isáfha'

uyskao rdcmla‍I uy;d wo WoEik wr,sh.y ukaÈrfhka msg;aj .shd' ta ckdêm;sjrK m‍%;sM, ksl=;a fjñka ;sìhÈhs' tlai;a cd;sl mla‍I kdhl rks,a úC%uisxy uy;d iu. o idlÉPqdjla meje;ajq Tyq cku;hg ysi kuñka bka bj;aj hk njhs m‍%ldY lf<a' wk;=rej ckdêm;s f,alï ld¾hd,hg .sh uyskao rdcmla‍I uy;d ue;sweu;sjreka fukau tys fiajl fiaúldjka yuqù Tjqkaf.ka iuq.;a;d'

uyskao rdcmla‍I uy;d 2005 jif¾ § uq,ajrg ckdêm;s OQrhg m;ajqKd' tu md,k iufha § ;siajirla mej;s hqoaOh ksud lsÍug iu;aùu ms<sn| Tyq furg ck;djf.a fkduo m‍%idohg ,lajqKd' fojeks ckdêm;s OQr ld,h i|yd uyskao rdcmla‍I uy;d f;aÍm;ajqfha 2010 jif¾Èhs'


18 jeks jHjia:d ixfYdaOkh isÿlsÍfuka wk;=rej rdcmla‍I uy;d f;jeks jrgo fujr ckdêm;sjrKhg bÈßm;ajqjd' 1970 jif¾ § Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ifhka md¾,sfïka;=jg msúis uyskao rdcmla‍I uy;d wud;HOQr lsysmhla o oere w;r w.‍%dud;HOqrh o ord ;sfnkjd'


Outgoing President Mahinda Rajapaksa arrived at his hometown Medamulana around 3.00 p.m. this evening. Many people were gathered at his home to welcome him. Mr. Rajapaksa said he would not leave the country but settle in Medamulana.


He thanked the Hambantota people who voted for him and said the people from North and East didn’t vote for him.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter