HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Manusha Nanayakkara  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wog;a fï md¾,sfïka;=fõ nyq;rh ;sfhkafka Y‍%S ,xld ksoyia mlaIhg & ukqI

.d,a, Èia;%sla md¾,sfïka;= uka;%S ukqI kdkdhlaldr uy;d kj wdKavqjg iïnkaO lr fkd.kakd f,ig n, lrñka 19 od iji .d,a, k.rfha§ Woaf>daIKhla meje;ajqKd'

T¿ fyaÿjdg ia;=;shs' mlaIh mdjd ÿka ukqI kej; tmd' .=K ul=jd kej; tmd" hQ' tka'mS' Pkaoj,g fldld fmkajQ ukqI tmd" uyskaog úlskqK ukqI tmd wd§ jYfhka igka mdG Woaf>daIlhka úiska m%o¾Ykh lr ;snqKd'

fï iïnkaOfhka md¾,sfïka;= uka;%S ukqI kdkdhlaldr uy;d fufia mejiSh'

 


j;auka ckdêm;s;=udf.a Èk ishfha jevigykg iydh §ug wms Y%S ,xld ksoyia mlaIfha iydh ,nd fokjd' kuq;a uu tlai;a cd;sl mlaIhg hkafka kE' miq.sh md¾,sfïka;= ue;sjrKfha§ tlai;a cd;sl mlaIfha ug merÿKq wfhla ;ud uu tlai;a cd;sl mlaIhg tkjd lsh,d fï ìhfj,d ;sfhkafka'
wog;a fï md¾,sfïka;=fõ nyq;rh ;sfhkafka Y%S ,xld ksoyia mlaIhghs' ffu;%smd, isßfiak ckdêm;s;=udg iydh olajkjd ñi wms tlai;a cd;sl mlaIhg tl;= fjkafka kE'
miq.sh wdKavqj;a tlal ã,a odmq wh .ek;a wms biairyg ck;djg lshkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter