HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Maithripala Government: New Ministers List  

ckm;s ffu;‍%Sf.a kj weu;s uKav,h fukak


ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d úiska m;a lrk ,o kj weu;s uKav,h fufiah'
    rks,a úC%uisxy – w.ue;s" m%;sm;a;s iïmdol yd wd¾:sl ixj¾Ok
    fcdaka wur;=x. – uyck iduh yd C%sia;shdks wd.ñl lghq;=
    fcdaIma uhsl,a fmf¾rd – iajfoaY lghq;=
    .dñ” chúC%u fmf¾rd – wdydr yd ld¾h iqrla‍Is;;d
    ux., iurùr – úfoaY lghq;=
    lre chiqßh – nqoaO Ydik
    ,la‍Iuka lsrwe,a, – jeú,s l¾udka;
    rú lreKdkdhl – uqo,a
    rjq*a ylSï – kd.ßl ixj¾Ok" c, iïmdok yd c,dmjdyk
    mdG,S pïmsl rKjl – úÿ,sn, yd n,Yla;s
    rdð; fiakdr;ak – fi!LH yd foaYSh ffjoH
    ÿñkao Èidkdhl – jdßud¾.
    lî¾ yISï – uydud¾." wdfhdack m‍%j¾Ok
    tï'fla'ü'tia' .=Kj¾Ok – bvï
    ið;a fma‍%uodi – ksjdi yd iuDoaê
    úf–odi rdcmla‍I – wêlrK
    .hka; lreKd;s,l – ckudOH
    kùka Èidkdhl – ixpdrl
    w¾cqk rK;=x. – jrdh yd kdúl
    ßIdÙ nÿ¾§ka – l¾udka; yd jdKsc
    m,ks È.ïnrka – j;= há;, myiqlï
    ü'tï' iajdñkdoka – kej; mÈxÑlsÍï" bÈlsÍï yd yskaÿ lghq;=
    wls, úrdÊ ldßhjiï – wOHdmk
    ;,;d w;=fldar, – úfoaY lshd
    rkað;a uoaÿu nKavdr – wNHka;r m‍%jdyk
    mS' yeßika –  iudc fiajd yd iqNidOk
    pkao%dks nKavdr – ldka;d lghq;=

rdcH weu;sjreka

    kkaÈñ;‍% talkdhl – ixialD;sl l,d lghq;=
    rdOC%sIakka &
    *hsi¾ uqia;dmd &
    md,s; rxf. nKavdr – úÿ,sn, yd n,Yla;s
    È,sma fjowdrÉÑ – ëjr
    frdais fiakdkdhl – <ud lghq;=
    rÔj úf–isxy – Wiia wOHdmk
    rejka úf–j¾Ok – wdrla‍Il
    fla' fõ,dhqoka – fmaI l¾udka;
    ksfrdaIka fmf¾rd – ;reK lghq;=

ksfhdacH weu;sjreka

    pïmsl fma‍%uodi – l¾udka; yd jdKsc
    y¾Io is,ajd – m‍%;sm;a;s iïmdol yd wd¾:sl
    trdka úC%ur;ak – uydud¾." wdfhdack m‍%j¾Ok
    iqÔj fiakisxy – wêlrK
    jika; fiakdkdhl – ixpdrl
    úf–l,d ufyaIajrka – ldka;d lghq;=
    wð;a mS' fmf¾rd – úfoaY lghq;=
    wfkdaud .uf.a – jdßud¾.President Maithripala Sirisena today appointed 27 Cabinet Ministers, ten State ministers and eight Deputy Ministers at a ceremony held at the Presidential Secretariat in Colombo, where the parliamentarians took oath.
Some ministers and deputy ministers who served under former president Mahinda Rajapaksa were defected and pledged to support President Sirisena, yesterday. Former President Rajapaka’s cabinet had more than 110 Ministers,Deputy Ministers and State Ministers.
Cabinet Ministers
1.Prime Minister Ranil Wickramasinghe – Minister of Economic Development & Policy Implementation
2.Ravi Karunanayake – Minister of Finance
3.Joseph Michael Perera – Home Affairs
4.John Amaratunga – Public Peace & Christian Affairs
5.Duminda Dissanayake – Minister of Irrigation
6.Dr. Rajitha Senaratna – Minister of Health and Indigenous Medicine
7.Kabir Hashim – Minister of Highways and Investment Promotion
8.Sajith Premadasa – Minister of Housing and Samurdhi
9.Naveen Dissanayake – Minister of Tourism
10.Wijedasa Rajapaksa – Minister of Justice
11.Arjuna Ranatunga – Minister of Ports and Naval
12.Patali Champika Ranawaka – Minister of Power and Energy
13.Rishad Bathiudeen – Minister of Industry and Commerce
14.Gayantha Karunathilake – Minister of Media
15.Palani Diganbaram – Minister of Estate Infrastructure Development
16.Akila Viraj Kariyawasam – Minister of Education
17.D.M. Swaminathan – Minister of Resettlement, Reconstruction and Hindu Affairs
18.Rauff Hakeem – Minister of Urban Development, Water Supply and Drainage
19.Thalatha Athukorala – Minister of Foreign Employment
20.Ranjith Madduma Bandara – Minister of Internal Transport
21.P. Harrison – Social Services and Social Welfare
22.M.K.D.S. Gunawardena – Minister of Land
23.Chandrani Bandara – Minister of Women’s Affairs
24.Karu Jayasuriya- Minister of Buddhist Affairs
25.Lakshman Kiriella – Minister of Plantation
26.Mangala Samaraweera – Minister of Foreign Affairs
27.Gamini Jayawickrama Perera – Minister of Food Protection

Ministers of State
1.Nandimithra Ekanayake- Ministry of Culture
2.V. Radhakrishnan- Ministry of Education
3.Faizer Mustapha- Ministry of Estate Affairs
4.Palitha Range Bandara- Ministry of Power and Energy
5.Dilip Wedaarachchi- Ministry of Fisheries
6.Rosy Senanayake- Ministry of Child Development
7.Rajiva Wijesinghe- Higher Education
8.Ruwan Wijewardene- Defence Ministry
9.K. Velayudhan- Ministry of Traditional Industries

Deputy ministers
1.Champika Premadasa- Ministry of Industry and Commerce
2.Harsha de Silva- Minister of Economic Development & Policy Implementation
3.Eran Wickramaratne- Ministry of Road and Investment Development
4.Sujeewa Senasinghe - Ministry of Justice
5.Wasantha Senanayake- Ministry of Tourism
6.Vijayakala Maheswaran- Ministry of Women’s Affairs
7.Ajith P. Perera- Ministry of Foreign Affairs
8.Anoma Gamage- Ministry of Irrigation

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter