HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Kaduwela Bus  

lvqfj, bkagisá nia tl fik. niaid fld,a,lkak yo,d


Bfha 28 jk Èk iji 5 g muK kj.uqj fmd,sia jifï lvqfj, fld,a¨msáh ud¾.fha Odjkh jq iqfLdamfnda.s nia r:hla lvqfj, fg,sfldï wdh;kh bÈßmsgÈ ;%sfrdao r:hlska meñks mqoa.,hka 04 fofkl= úiska u. yria lr kj;d we; miqj tys ßhÿre iy u.ska niaijd r:h meyerf.k f.dia ;sfnkjd' fï .ek kj.uqj fmd,sishg ,o f;dr;=rla u; jyd l%shd;aul
jq fmd,sish fuu meyerf.k hk nia r:h fldiaj;a; m%foaYfhaÈ w;awvx.=jg f.k we;’

 fuu meyer.eksug iïnkaaO iellrejka isõ fokd Tjqka meñKs ;%sfrdao r:h iu. w;awvx.=jg f.k we;’ iellrejka jhi wjqreÿ 21 ;a 49 ;a w;r miqjk ud,fò” u,ajdk m%foaYj, mÈxÑ wh fõ’ fuu nia r:fha whs;slre iu. isÿú we;s uqo,a wdrjq,la u; fuu meyer .eksu isÿlr we;s njg fmd,sish l, úu¾YKfhaÈ lreKq wkdjrkh ú we;’ w;awvx.=jg .;a iellrejka29 jk Èk lvqfj, ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsßug kshñ;hs’
kj.uqj fmd,sish úiska jeäÿr úu¾Yk mj;ajdf.k hkq ,nhs

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter