HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

he plane has been sent to Mars to explore the forgotten disease ...  

Gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wÛyre .fõYKhg hejq hdkhg wu;l ùfï frda.h

http://imagizer.imageshack.us/a/img908/4116/7KMO65.pngw.yre .fõIKfha ksr; fjñka isák ud¾ia Tm¾pqksá frdajrhg wu;l ùfï frda.S ;;ajhla je<£ we;ehs kdid úoHd{hska úiska mjid we;ehs jd¾;d fõ'

;uka ia lrk o;a; ish *a,EIa v‍%hsõ u;lh ;=< .nvd lsÍug frdajrh wfmdfydi;aù we;s w;r tksid tajd RwEò u;lh ;=< .nvd lrk nj mejfia'  kdidys fcÜ m‍%pd,k wdh;kfha jHdmD;s l<uKdlre fcdaka le,dia mjid we;af;a fï wdldrfhka jqjo Tm¾pqksá frdajrh C%shd;aulj mj;ajd .ekSug yelshdj we;s njhs'kuq;a frdajrh kskaog f.dia wjÈjk úg RwEò u;lfha .nvd lr we;s o;a; ish,a, uelS hk w;r tu.ska tys C%shdldÍ;ajfha .eg¿ we;sjk nj jd¾;d fõ'  fuu wu;l ùfï frda.h iqjlsÍu i|yd frdajrh yela lsÍug kdid úoHd{hska ie,iqï lr we;'

Tm¾pqksá frdajrh i;=j *a,EIa v‍%hsõ u;lhka 7la we;s w;r Tjqka mjikafka *a,EIa v‍%hsõ u;lhka 7la fjkqjg ;ukag we;af;a u;lhka 6la hhs y÷kd.kakd wdldrhg frdajrh yela l< yels kï fuu .eg¿j h:d ;;ajhg m;al< yelsjkq we;s njhs'

flfiafj;;a ish wfmala‍Is; wdhq ld,h;a blaujñka oYlhla mqrd w.yre .‍%yhd .fõIKh lrñka we;s Tm¾pqksá frdajrh úhm;a fjñka we;s fyhska tys bÈß C%shdldÍ;ajh iel iys; njo fcdaka le,dia mjid ;sfí'

fï jk úg Tm¾pqksá w.yre u; ;rKh lr we;s ÿr m‍%udKh lsf,daóg¾ 41'8ls'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter