HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Elections Commissioner Mahinda Deshapriya  

cd;sl rEmjdyskS whsàtka Pkao m%;sM, kj;kak wk;=re we.ùula

http://imagizer.imageshack.us/a/img633/1138/DTG0UQ.jpg

mlaI.%dyS f,i jevigyka m%pdrh lsÍu k;r fkdlrkafka kï ks, ue;sjrK m%;sM, ksl=;a lsÍfï lghq;= j,ska bj;a lrk nj okajd rcfha udOH wdh;k lsysmhlg ue;sjrK flduidßiajrhd ,smshla hjd we;'

cd;sl rEmjdyskS ixia:dj" iajdëk rEmjdysks fiajh iy Y%S ,xld .=jka úÿ,s ixia:djg ue;sjrK
flduidßiajrhd úiska fuu wk;=re weÛùu lrkq ,en we;s njhs lef* ixúOdkfha wOHlaI rð;a lS¾;s f;kakfldaka lshd isáhd'

 ue;sjrK m%pdrK lghq;= Bfha wjika ùfuka miqj;a ue;sjrK kS;s W,a,x>kh lrñka m%pdrl lghq;= lrk njg fpdaokd .Kkdjla cd;sl rEmjdyskshg" iajdëk rEmjdyskS fiajhg iy .=jka úÿ,s ixia:djg t,a,ù we;'
ue;sjrK flduidßia ld¾hd,fha wdrxÑ ud¾. i|yka lf<a udOH wdh;k lsysmhlg ue;sjrK flduidßiajrhd ,smshla hjd we;s kuq;a tys wka;¾.;h fkdokakd njhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter