HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Duty free shops sans permits closed  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

.=jka f;dgqm,j, ähqá *‍%S fj<| ie,a ,nd§u fgkav¾ mámdáhg wkqj

http://www.lankatv.mobi/gossip/dutyfree.jpg

lgqkdhl iy u;a;, .=jka f;dgqm,j, mj;sk whs;sh" fkdmejrE ;Sre nÿ rys; kj fj<|ie,a kj ysñlrejka fj; ,nd§fï§ ms<s.;a fgkav¾ mámdáhg wkql+,j jvd;a úksúo Ndjhlska hqla;j ,nd§ug lghq;= lrk nj isú,a .=jkafiajd rdcH wud;HdxYh mjikjd'
ksfõokhla ksl=;a lrñka isú,a .=jkafiajd rdcH wud;H *hsi¾ uqia;dmd i|yka lf<a miq.sh ld,fha fgkav¾ mámdáhlska f;drj wod< ;Srenÿ fj<|ie,a ,nd§ug lghq;= lr ;snQ njhs' oekg lgqkdhl .=jka f;dgqmf,a ;Srenÿ fj<|ie,a 56 la mj;sk w;r u;a;, .=jka f;dgqmf,a tla ysñlrefjl=g muKla  fj<|ie,la i|yd n,m;‍% ksl=;a lr we;s njhs tu wud;HdxYh ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelajqfKa'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter