HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Chief Justice questioned over alleged ‘coup’ plot  

gossip lanka news, lanka hot gossip, gossiplanka

wr,sh.y l=uka;%Kh .ek ryia fmd,Sish w.úksiqref.kq;a m%Yaklrhs

ckm;s ue;sjrKfha m%;sM, ksl=;a fjoa§ wr,sh.y ukaÈrfha isÿjQ nj lshk l=uka;%Kh .ek ryia fmd,Sish w.úksiqre fudydka mSßia uy;df.kao m%Yak lr ;sfí'

uyck iduh yd wdmod l<ukdlrKh ms<sn| wud;H fcdaka wur;=x. uy;d mejiqfõ wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j w.úksiqrejrhdf.a ta ms<sn| m%Yak lr m%ldYhla igyka lrf.k we;s njhs'

ysgmq ckm;sf.a wdrdOkhlg wkQj tjlg úmlaIkdhl rks,a úl%uisxy uy;d miq.sh 9 jeksod w¿hu wr,sh.y ukaÈrhg .sh wjia:dfõ§ w.úksiqrejrhd o tys isá nj úl%uisxy uy;d oel ;snQ nj udOH jd¾;d lr ;sìK'
miqj fï iïnkaOfhka jd¾;d jQ lreKq ie,ls,a,g f.k wod< isoaêh .ek mÍlaIKhla mj;ajk f,ig úfoaY weu;s ux., iurùr uy;d miq.shod wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fjka b,a,Sula lf<ah'

ta wkQj niakdysr m<d;a iNd uka;%S Woh .ïukams, uy;df.ka o ryia fmd,Sish miq.shod m%Yak lr ;snq w;r" fï .ek ysgmq úfoaY lghq;= weu;s uydpd¾h Ô't,a mSßia uy;df.ka o Bfha m%Yak lr ;snqKs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter