HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Actress Rithu Akarsha  

 හිතේ ඉන්න කෙනා මුණගැහෙනතුරු මමත් බලාගෙන ඉන්නවා

- රිතූ ආකර්ෂා

ksrEmK la‍fIa;%fhka mqxÑ ;srhg tlajqKq weh fï Èkj, ckm%sh ;drldjla' “ysre ;ksfj,d” fg,s kdgHfhka mqxÑ ;srhg meñKs weh ß;+ wdl¾Idhs' W;=ï me;=ï yd ߧ myka fg,s kdgH yryd Tn yuqjg tk “ß;+”f.a wÆ;au f;dr;=re fudkjdo@

fï ojiaj, W;=ï me;=ï yd ߧ myka fg,s kdgHj, rÛmEï lghq;=j,ghs uQ,sl;ajh §,d ;sfhkafka'W;=ï me;=ï jreKso ߧ myka k;dId o jeäfhka ckm%sh@
  uu ys;kafka W;=ï me;=ï tfla jreKs ߧ myka tfla ;kdIdg jeäh ckm%shhs'

wehs tfyu lshkafka@
  jreKs lshkafka Okj;a mjq,l ;reKshla' ;ukag wjYH foa fldfydu yß ,nd.kak flfkla ;uhs jreKs lshkafka' uu ;srmsgm; lshj,d uf.a ys;ska jreKsj ujdf.khs rÛmEfõ' pß;hg wjYH lrk foa ta ksid fyd¢ka fokak ug mq¿jka jqKd' fma%laIlhkaf.a;a fyd| m%;spdr fï pß;hg ,efnkafka uu pß;hg idOdrKhla l< ksidfka'

ta lshkafka ienE Ôúf;a§;a ß;+ jreKs jf.au kmqre flfklao@
  w‍fmdhs keye' pqÜglaj;a keye' idudkH Ôú;fha§ jreKsg ‍fmdâvlaj;a .Eú,dj;a keye' yßu ir, yefudau tlal i;=áka ld,h .; lrkak leue;s flfkla ;uhs uu'

 

ß;+g Ñ;%mg i|yd wdrdOkd ,efnkafka keoao@
 wdrdOkd kï ,efnkjd' ta;a fyd| iskud ks¾udKhla ,efnklka ta .ek ys;kafka keye' fyd| ks¾udKhla ,enqfKd;a wksjd¾fhkau Ndr .kakjd'

rÛ mEug iïnkaO jqKdg miafia ksrEmK la‍fIa;%fhka bj;a fj,do@
  bj;afj,d keye' bv ,efnk úÈyg ksrEmK jevlghq;=j,g iïnkaO fjkjd' ta;a jeä ld,hla rx.khg fhdoj,hs ;sfhkafka'

fï ojiaj, újdy fhdackd f.dvla tkjÆ fkao@
  ug oeka wjqreÿ 24hs' ´kEu .eyekq <ufhlag fï ld‍f,a§ újdy fhdackd tljf.a' ug;a ta jf.au ;uhs' ysf;a bkak flkd uqK .efyk ;=re uu;a n,df.k bkakjd'

jreKs WfïId ú;dkf.a

http://imagizer.imageshack.us/a/img910/5152/mmCVJe.jpg 

 

http://imagizer.imageshack.us/a/img661/1126/JaqMUo.jpg

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter