Gossip lanka, Hiru Gossip,ලිංගිකව එක් වීම හදවතට හොඳයිලු

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සිංහල වෙබ් අඩවිය

HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

kiribathkumbura  


lsßn;al=Uqr wjkay,a ysñhdg
nE.a tlla wiafika fjä ;enQ yeá (Video)fmardfoKsh kdkqTh lsßn;al=Uqr m‍%foaYfha§ wjkay,lg we¿jQ fy,auÜ iys; mqoa.,fhl= tu wjkayf,a leIsh¾ l+vqfõ isá jHdmdßlfhl=g fjä ;nd >d;kh lr
READ MORE >>

Gossip Chat with Prashadi Rajapaksa  


 la‍fIa;%hg fld;rï wh meñ‚h;a
lemùu ke;akï bÈßhg hkak nE

- m%idÈ rdcmlaI


wjqreÿ l=ußh ;r.hka Tiafia ksrEmK l,djg meñ‚ weh" jHdmdßl yd ;dlaI‚l Wmdêh yodrñka isákakSh' ;u olaI;dj" lemùfuka ksrEmK la‍fIa;%fha È.= .ukla hEug ierfik weh kñka
READ MORE >>

Spider Girl found in Wanduramba  


 oEia uú;hg m;alrñka
ì;a;sh Èf.a weúÈk

wreu mqÿu ˜‍iamhsv¾ Èh‚hla˜‍
.d,a, jÿròka yuqfõ

(VIDEO)

lsisÿ ndysr WmlrKhla Ndú; fkdfldg ish fomd iy fow;a muKla Wmfhda.s lr .ksñka ksfjfia ì;a;s u; weúo hk ÿ¾,N yelshdjlska hq;a oeßhla ms<sn|
READ MORE >>

Bambalapitiya Businessman  


iqf,hsudka >d;k iel 5 fofkl= y÷kd.efka
ráka msgùu j<lajk ksfhda.


meyer.ekSug ,laj >d;khjQ nïn,msáh fudfyduÙ Ylsí iqf,hsudkaf.a ^29& >d;kh iïnkaOfhka fmd,sish mqoa.,hska  mia fokl= iïnkaOfhka
READ MORE >>

Body Of Bambalapitiya Businessman Found In Mawanella (Pics & Video)  


nïn,msáfha fldaám;s iqf,audkaf.a
u< isrer lE.,af,a


miq.shod nïn,msáh fld;,dj, wejksõ m‍%foaYfha§ kd÷kk msßila úiska meyer.ekSug ,lajQ fldaám;s jHdmdßlhdf.a u< isrer lE.,a, rel=,.u m‍%foaYfha udjke,a, &fyïud;.u m‍%Odk ud¾.hg wdikak ia:dkhl
READ MORE >>

Gossip News  


ÿïßfha ksok ueÈßhg nf,ka ßx.d
wk. Ûqï mE
fko¾,ka; hqj< w;awvx.=jg


uvl<mqj & fldgqj rd;‍%s ;eme,a ÿïßfha wfYdaNk f,i yeisÍu fya;=fjka fko¾,ka; cd;l hqj<la miq.shod w;awvx.=jg m;aj we;'
READ MORE >>

victor rathnayake daughter dies  

m‍%ùK .dhl úlag¾f.a jeäu,a ÈhKsh pdkaokS ms<sldjlska iuq.kS


m‍%ùK .dhk Ys,amS wdpd¾h úlag¾ r;akdhl.a jeäuy,a ÈhKsh pdkaokS r;akdhl l,la ;siafia mej;s ms<sld frda.h ksid wNdjm‍%dma; jqKd' ñh hk úg wehf.a jhi
READ MORE >>

Akalanka & Sachini  


wl,xl .fka.uf.a m‍%isoaêhg iÑks wඬmq l;dj


C%slÜ C%Svlfhl= yd k¿fjl= jk wl,x; .fka.u miq.shod újdy jqKd' ;rula fjkia uqyqKqjrla .;a tu újdyfha mQ¾j PdhdrEm fm< isÿlr ;snqfka
READ MORE >>

News  

ldka;djlg msysh fmkakd wïn,kaf.dv§ ,laI 18 la fld,a,ld,d


wïn,kaf.dv k.rfha rdcH nexl=jlska oywg ,lai wiQ oyila uqo,a fkdaÜgq ,ndf.k mqoa.,sl nexl=jl ta
READ MORE >>

Namal released on bail  

kdu,a iy ks;Hd wem u; ksoyia


uqo,a úYqoaêlrK mk; hgf;a w;awvx.=jg f.k rlaIs; nkaOkd.dr .; lr isá md¾,sfïka;= uka;‍%S kdu,a rdcmlaI "
READ MORE >>

Gossip Lanka Hot News (Video)  

ckm;s ud;r <sh wu;oa§ úiañ; ùäfhdaj fukak'' n,kak uyd ck ..'' mqcH mla‍Ifha fõÈldj

wdKavqjg hkjdo'' wuq;= ueÉ tl fudllao'' – uyskaodkkao wuq;= l;djla lshhs''

riaidjla fok nj lshd weu;s f,alï ;reKshla ÿIKh lr,d'' fmd,Sishg meñKs,s''

fld÷ ì| fkd.;a ñksiqka ;j;a isà'' nkaÿ, Y‍%S,ksm ixúOdhllug mhska .id b,a,d wiafjhs''

READ MORE >>

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter