Gossip lanka, Hiru Gossip,ලිංගිකව එක් වීම හදවතට හොඳයිලු

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියම සිංහල වෙබ් අඩවිය

HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip News  


,xldfõ ksIamdÈ; ks,a Ñ;‍%mgfha
VaVVa msgm;a 6000 la iu.
wOHlaI" ks<sh yd k¿ fofokd udÜgqfï Èkj, fjf<|fmdf<a ryis.;j yqjudrefjñka WKqlejqï fuka wf,újk nj lshk Y‍%S ,xldfõ ksIamdÈ; wiNH ùäfhda mghl rÛmE wh iy tys ks¾udKlre Bfha fõhkaf.dv m‍%foaYfha§ fmd,sia w;awvx.=jg m;ajQ
READ MORE >>

Sarath Fonseka  


m%Ndlrka uerefõ rúm%shf. wh
ir;a f*dkafialdf.ka fy<sorõjlamiq.shod m%ldYhg m;ajQ ‘rKu. Tiafia kkaÈlvd,a‘ lD;sfha§ úY%dñl fïc¾ fckrd,a lu,a .=Kr;ak ,shd ;snqK wdldrhg m%Ndlrkaf.a >d;kh
READ MORE >>

Lasantha  


,ika; úl=u;=x.f.a foayh f.dv.ekSu ueo
fv%dakhla weú;a l,n,hlafnd,a, lk;af;a ñysoka lr ;snqK udOHfõ§ ,ika; úC%u;=x. uy;df.a foayh f.dv.ekSfï lghq;= wo oyj,a isÿlrk w;rjdrfha ta wdikakhg hdug fyda
READ MORE >>

Dudley Sirisena's Son's Wedding  


Dudley Sirisena's Son's Wedding
http://www.gossiplanka.mobi/2016/09/dudley-sirisenas-sons-wedding.html
READ MORE >>

Mahindananda  

uyskaodkkaof. mq;d î, ;sfhkafk weu;s ohdf. mdáhl§


miq.shod îu;aj ßh meoùfï fpdaokd hgf;a uyskaodkkao wÆ;a.uf.a mq;a lKsIal wÆ;a.uf.a
READ MORE >>

Kaveesha ayeshani Birthday Celebration  

Kaveesha ayeshani Birthday Celebration
http://www.gossiplanka.mobi/2016/09/kaveesha-ayeshani-birthday-celebration.html
READ MORE >>

I am also writing a book about the war - Gotabaya  


ud ckdêm;sjrKhg bÈßm;a jkafka kE'' hqoaoh .ek ud;a fmd;la ,shkjd'' – f.dagd

Y%S ,xldfõ mrudo¾YS mqoa.,hd f,i l=udr ix.laldr f;aÍ m;a fõ''

fï wdKavqj hymd,khla lrkafka kE'' fidams; ysñf.a n,dfmdfrd;a;= levqjd – ir;a úf–iqßh

fy< Wreufha ;SrKd;aul msmsÍula… fidaNs;&r;k ysñjre b,a,d wiafj;s'' kdhl;ajh pïmslg''@@

READ MORE >>

Nwes  


kx.Sf.a fmïj;dg
;rjgq lrkak .sh whshd

fokakju urdf.k


miq.sh cQ,s udifha wïn,kaf.dv m%foaYfha§ mdi,a isiqúhl ÿïßhl yemS ñhhdu;a bkamiq tu isoaêh wjia:dfõ weh iu. isá fmïj;d lshk ;reKhd <s|lg mek Èúkid.ekSfï isoaêhl=;a jd¾;dù ;snqKs' tu isoaêhg ueÈjQ isiqúhf.a
READ MORE >>

Dilhara Lokuhettige  

wekacf,da ue;sõiag foys lmd È,aydr f,dl=fyÜáf.a Y%S ,xld l%slÜ fj;ska iuq.kS


Y%S ,xld l%slÜ lKavdhï ixÑ;fha jir .Kkdjla ;siafia isáh;a ;ud iu. isá wfkla whg ;r. ish .Kka ,efnoa§
READ MORE >>

Keheliya  


mdá j,È ljqre;a fndkjfka
mq;df. jrola kE
& flfy<sh mshdf.ka m%ldYhlaBfha WoEik îu;aj ßh meoùu ksid fld<U§ w;awvx.=jg m;ajQ l%slÜ l%Svl rñ;a rUqlaje,a,f.a mshd jk md¾,sfïka;= uka;%S flfy<sh rUqla‌je,a, ;u
READ MORE >>

Ramith Rambukwella arrested  


ldka;d mdif,a ;dmamfha yemqK
rñ;af.a jdykhîu;aj ßh mojd fmd,sia w;awvx.=jg m;ajQ l%slÜ l%Svl rñ;a rUqlaje,a, wo WoEik fk¿ï fmdl=K r.y, wdikakfha§ wk;=rg ,lajQ
READ MORE >>

Udari  

Wodßf.ka fld,a,kag wd;audrlaIl igka mqyqKqj


m‍%lg ks<s Wodß j¾Kl=,iQßh wef.a kñka hq;a moku wkq.‍%yfhka iudc fiajd lghq;a;la f,i
READ MORE >>

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter